คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

อาสา สารสิน อายุ 81 ปี
ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • B.A. (Business Administration), Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2550
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) ปี 2551
 • หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) ปี 2556
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน
 • 2558 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
 • 2544 – ปัจจุบัน     กรรมการ ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2542 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 • 2541 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบันอื่น           
 • 2559 – ปัจจุบัน     ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด
 • 2548 – ปัจจุบัน     รองประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
 • 2547 – ปัจจุบัน     ประธานที่ปรึกษา สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ
 • 2547 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ อมตะสปริง คันทรี่ คลับ
 • 2546 – ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
 • 2538 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด
 • 2536 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรี่ จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2549 – 2559    ประธานกรรมการ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด
 • 2542 – 2559     ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • 2543 – 2555          ราชเลขาธิการ
 • 2538 – 2551          รองประธานกรรมการ และที่ปรึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • 2538 – 2547          กรรมการ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2537 – 2547          นายกสมาคมไทย – ลาว
 • 2535 – 2541          ประธานผู้บริหาร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • 2534 – 2535          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • 2529 – 2531          เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 2525 – 2529          ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 • 2520 – 2523          เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเบลเยียม และหัวหน้าคณะผู้แทนไทย             ประจำประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :  ไม่มี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2530

ฟรานซิส แวนเบลเลน อายุ 60 ปี

กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษา
 • Master’s Degree in Chemical Engineering, Catholic University Leuven (KUL), ประเทศเบลเยียม
 • Master of Business Administration, Vlerick Management School, Ghent, ประเทศเบลเยียม
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2556 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
การอบรมอื่น
 • Process Management, Harvard, Cambridge ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Strategic Innovation Management, Insead, Fontainebleau, ประเทศฝรั่งเศสBusiness Excellence Assessment, EFQM, Brussels, ประเทศเบลเยียม
 • Multicultural Leadership, Ashridge, London, สหราชอาณาจักร
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน
 • 2555 – ปัจจุบัน     กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบันอื่น
 • 2561 – ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท ต้นสังกะสี จำกัด ประเทศสิงคโปร์
 • 2560 – ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท ซิมไบโอร์ เอ็นลิเมนท์ส จำกัด ประเทศสิงคโปร์
 • 2559 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท พีดีไอ ตาก อีโค จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • 2558 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • 2558 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท พีดีไอ อีโค จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • 2558 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท พีดีไอ-ซีอาร์ที จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • 2557 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท พีดีไอ แมททีเรียล จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • 2557 – ปัจจุบัน     Vice-President, หอการค้าเบลเยียม-ลักเซมเบอร์ก/ไทย กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2555 – 2559    กรรมการ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • 2555 – 2559    กรรมการ บริษัท GMM Quartz NV, Antwerp, ประเทศเบลเยียม
 • 2555 – 2558    กรรมการ บริษัท ภูเทพ จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • 2554 – 2558    Chairman of the Supervisory Board, GMM Quartz, Berlin ประเทศเยอรมนี
 • 2554 – 2558   กรรมการ บริษัท OMM, Aydin ประเทศตรุกี
 • 2554 – 2558   Managing Director, GMM Quartz NV, Antwerp ประเทศเบลเยียม
 • 2544 – 2554   Plant Manager, Umicore Precious Metals Refining Operations, Hoboken ประเทศเบลเยียม
 • 2543 – 2544   Head of Department Precious Metals Operations, Umicore, Hoboke   ประเทศเบลเยียม
 • 2541 – 2543   Head of Department Knowledge & Supply Chain Management, Umicore, Hoboken ประเทศเบลเยียม
 • 2539 – 2541  Head of Department Human Resources & Business Excellence, Umicore, Brussels ประเทศเบลเยียม
 • 2537 – 2539  Manager Total Quality Management, Umicore, Hoboken ประเทศเบลเยียม
 • 2533 – 2537 Manager Precious Metals Refinery, Umicore, Hoboken ประเทศเบลเยียม
 • 2531 – 2533  Manager Raw Materials Sampling, Umicore, Hoboken ประเทศเบลเยียม
 • 2524 – 2531  Manager Special Metals Refinery, Umicore, Hoboken ประเทศเบลเยียม
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)  : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :  ไม่มี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

สดาวุธ เตชะอุบล อายุ 65 ปี

กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษา
 • Commerce Diploma, Davis School, Brighton, UK
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2545
 • Honorable Degree (Business Administration), Kensington University, California,ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 66/2007
 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 14/2016
การอบรมอื่น
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 12 ปี 2554 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 ปี 2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Global Business Leader Program (GBL) รุ่นที่ 2/2017 สถาบัน Lead Business Institute
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน
 • 2558 – ปัจจุบัน    กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – ปัจจุบัน   กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบันอื่น
 • 2558 – ปัจจุบัน              กรรมการ บริษัท อีดีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • 2558 – ปัจจุบัน              กรรมการ บริษัท เอเชียโซนเวนเจอร์ จำกัด
 • 2558 – ปัจจุบัน              กรรมการ บริษัท บีบีที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • 2556 – ปัจจุบัน              กรรมการบริหาร ชมรมส่งเสริมการค้าสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับนานาชาติ (องค์กรของประเทศจีน)
 • 2553 – ปัจจุบัน              นายกสมาคม สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย
 • 2553 – ปัจจุบัน              ประธานกรรมการ บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จำกัด
 • 2549 – ปัจจุบัน              กรรมการ บริษัท บ้านไร่เตชะอุบล จำกัด
 • 2537 – ปัจจุบัน              ประธานกรรมการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2552 – กันยายน 2560 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2553 – มกราคม 2560  รองประธานกรรมการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2547 – 2556   กรรมการ บริษัท แลนด์มาร์ค ดีเวลล็อปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
 • 2552 – 2555    กรรมการและกรรมการบริหาร บลจ. เอ็มเอฟซี (มหาชน)
 • 2550 – 2552    ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)  : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  เป็นบิดาของนายทอมมี่ เตชะอุบล
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

 

ทอมมี่ เตชะอุบล อายุ 34 ปี

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Bachelor of Commerce, Finance Major (with distinction), The University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
 • Bachelor of Laws, The University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 88/2554
 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 13/2559
การอบรมอื่น
 • หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 40 สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน
 • 2558 – ปัจจุบัน   กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน   กรรมการ กรรมการการลงทุน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบันอื่น
 • 2549 – ปัจจุบัน            กรรมการ บริษัท บ้านไร่เตชะอุบล จำกัด
 • 2548 – ปัจจุบัน            กรรมการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2553 – ธ.ค. 2560  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จำกัด
 • 2555 – ม.ค. 2560  กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2554 – 2557         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (สายพัฒนาธุรกิจ) บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 • 2549 – 2554          กรรมการ บริษัท คันทรี่ สเตท จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)  : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  เป็นบุตรของนายสดาวุธ เตชะอุบล
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

ประภา ปูรณโชติ อายุ 63 ปี

กรรมการ กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 148/2554
การอบรมอื่น
 • หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 (วตท. 14) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ 2) สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (วพน 6) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Global Business Leader Program สถาบัน Lead Business Institute
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน
 • 2558 – ปัจจุบัน     กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – ปัจจุบัน     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2554 – ปัจจุบัน     กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบันอื่น  ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2547 – 2554          รองกรรมการผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่บริหารผู้บริหารสายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2545 – 2547          รองกรรมการผู้จัดการ และ เจ้าหน้าที่บริหารผู้บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)  : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558

 

วิมล ชาตะมีนา อายุ 58 ปี

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 288/2016
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน
 • 2559 – ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบันอื่น
 • 2559 – ปัจจุบัน     รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Working experience
 • 2556 – 2559          ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • 2555 – 2556          ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน    สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • 2554 – 2555          ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • 2552 – 2554          ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเครื่องมือทางการคลัง สำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

คาเรล วินค์ อายุ 79 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา
 • Master’s Degree in Electrical and Mechanical Engineering, Katholieke Universiteit Leuven (KUL) ประเทศเบลเยียม
 • Master of Business Administration, Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ยังไม่ได้รับการอบรมหลักสูตรกรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน
 • 2543 – ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบันอื่น
 • 2551 – ปัจจุบัน     Director, La Monnaie Opera House
 • 2551 – ปัจจุบัน     Senior Advisor, Roland Berger Consultants ประเทศเยอรมนี
 • 2549 – ปัจจุบัน     Coordinator European Commission ERTMS, for Railway Transport
 • 2548 – ปัจจุบัน     Director, Tessenderlo Chemicals ประเทศเบลเยียม
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2550 – 2559      Director, Nyrstar N.V., ประเทศเบลเยียม
 • 2553 – 2556      Chairman of BAM (Antwerp Mobility Program) ประเทศเบลเยียม
 • 2545 – 2548      Chief Executive Officer, NMBS/SNCB (Belgian Railways) ประเทศเบลเยียม
 • 2543 – 2545      Chairman, Sibelco ประเทศเบลเยียม
 • 2538 – 2551      CEO&Chairman, Umicore ประเทศเบลเยียม
 • 2537 – 2531      CEO, Bekaert ประเทศเบลเยียม
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2543

วินัย วามวาณิชย์ อายุ 77 ปี

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษา
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพนักบัญชี CPA ประเทศออสเตรเลีย
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Chairman 2000
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP), 2001
 • หลักสูตร Chartered Director Class 2007
 • หลักสูตร Audit Committee Program 2007
 • หลักสูตร DCP Refresher Course
 • หลักสูตร Creating a Strategic Direction
 • หลักสูตร Advance Audit Committee Program 2013
 • หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 1/2016
 • หลักสูตร The Power of Culture: From Performance Culture to Winning Culture, 2016
 • หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 1/2017
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน
 • 2541 – ปัจจุบัน     กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบันอื่น
 • 2558 – ปัจจุบัน     อนุกรรมการกลั่นกรองและสัมภาษณ์กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • 2549 – ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท พลังโสภณ จำกัด
 • 2543 – ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท คอนทิเนนทอล ปิโตรเคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2544 – 2554          กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)    จำกัด (มหาชน)
 • 2543 – 2544          กรรมการบริหาร บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด
 • 2540 – 2543          กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิเทอนัล ปิโตรเคมีคอล จำกัด
 • 2532 – 2540          ประธานกรรมการบริหาร เครือบริษัท แอควาสตาร์
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : 0.0035
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2541

อัศวิน คงสิริ อายุ 72 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา B.A. (Hons.) in Philosophy, Politics and Economics, Oxford University, England
Training in Thai Institute of Directors Association Chairman 2000, Class 5/2001

Director Certification Program (DCP), Class 11/2001

Chairman Forum 2016: Corporate Governance VS Corporate Performance: Duty or Choice?

IOD Director Briefing 2/2017:  Directing in the Year of the Rooster: Hot Issues and Outlook for 2017

Nomination Director Event: Nomination Committee Best Practice Guideline

Chartered Director & Fellow Member Event 1/2017: Story Telling Audit Committee Forum 2017: The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight

Other Trainings Banff School of Advanced Management, Alberta, Canada

The National Defence Course for the Joint State-Private Sectors, Class 6, National Defence College

CG Forum 1/2016 Ethics: Corporate Governance, The Stock Exchange of Thailand

Ernst&Young Seminar for the Audit Committee

Current positions in listed company 2007 – Present Independent Director and Chairman, Ch. Karnchang Public Company Limited

2005 – Present Independent Director, Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited

1999 – Present Independent Director, OHTL Public Company Limited (Mandarin Oriental Hotel)

1991 – Present Independent Director, Executive Committee Member, Audit Committee Member and Nomination and Remuneration Committee Chairman, Padaeng Industry Public Company Limited

1994 – Present Independent Director and Chairman, Ch.Karnchang Public Company Limited

1993 – Present Independent Director, Thai Reinsurance Public Company Limited

Other current position 2010 – Present Chairman, Thai Orix Leasing Company Limited

2008 – Present Chairman, Ton Poh Thailand Fund

Working experience 2011 – 2014 Member, Monetary Policy Committee, Bank of Thailand

2010 – 2012 Governor, The Stock Exchange of Thailand

2010 – 2012 Chairman, Thoresen Thai Agencies Public Company Limited

2010 – 2011 Chairman, Krungthai-AXA Life Insurance Company Limited

2009 – 2010 Director and Executive Director, Krung Thai Bank Public Company Limited

2006 – 2009 Assembly Member, The National Legislative Assembly

2003 – 2007 Independent Director, Thai Rating and Information Service Company Limited

2001 – 2012 Vice Chairman, Electricity Generating Public Company Limited

1999 – 2003 Director and Executive Director, Siam Commercial Bank Public Company Limited

1990 – 1998 President, the Industrial Finance Corporation of Thailand

1981 – 1998 Director, Padaeng Industry Public Company Limited

% Share possession : None
Family relation among the managers : None
Date of the first appointment: 10 April 1981

Dr. Kurujit Nakornthap ( 62 Years Old )
Independent Director and Executive Committee Member
Education Ph.D. in Petroleum Engineering, University of Oklahoma, USA

M.S. in Petroleum Engineering, University of Oklahoma, USA

B.S. (with Special Distinction) in Petroleum Engineering, University of Oklahoma, USA

Training in Thai Institute of Directors Association Director Accreditation Program (DAP), Class 64/2007

Audit Committee Program (ACP), Class 32/2010

Role of Compensation Committee (RCC), Class 12/2011

R-CF-Chairman Forum (R-CF), Class 2/2013

Collective Action Against Corruption Conference (C-Conference), Class 1/2014

Other Trainings Senior Executive Programme (SEP 60), 2006, The London Business School, United Kingdom

Civil Service Executive Program: Visionary and Moral Leadership, Class 46, 2005, Office of the Civil Service Commission

National Defence Course Class 51, 2008-2009, National Defence College

Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT), Class 3, 2010, Commerce Academy, University of the Thai Chamber of Commerce

Training Course on Leadership for Change, Class 2, 2011, Right Livelihood Foundation, Matichon Publishing Group

The 2nd Training Course on Administrative Justice for Executives, 2011, Office of the Administrative Courts of Thailand

Training Course for Executive Class 13, 2011-2012, Capital Market Academy

Energy Literacy for the World Class 1, 2012, Thailand Energy Academy

Systematic Problem Solving and Decision Making (SPSDM), 2012, Office of the Civil Service Commission in cooperation with ACI Consultants Co., Ltd.

Bhumipalung Phandin Course for Executives Class 2, 2013, Chulalongkorn University

Current positions in listed company 2017 – Present Independent Director, Global Power Synergy Public Company Limited

2016 – Present Independent Director and Executive Committee Member, Padaeng Industry Public Company Limited

Other current positions 2017 – Present Chairman, Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization: TGO)

2015 – Present Member of The Council of State (Juridical Council)

2015 – Present Co-Chairman (Thailand), Malaysia-Thailand Joint Authority (MTJA)

2016 – Present Member of University Council, Khon Kaen University

Working experience 2015 – 2017 Member of The National Reform Steering Assembly, Thailand

2014 – 2017 Chairman of the Board of Director, Thai Oil Public Company Limited

– Oct. 2016       Member, National Research Council of Thailand

2014 – Sep. 2015 Member of The National Research Council of Thailand (NRCT)

– Sep. 2015       Permanent Secretary, Ministry of Energy

2014 – Jun. 2015 Deputy Secretary, Ministry of Energy

2011 – 2015 Chairman of the Board of Directors, Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Company Limited

2011 – 2014/2015 Director and Chairman of the Board of Directors, Electricity Generating Authority of Thailand

Jul. – Sep. 2014 Director-General, Department of Mineral Fuels, Ministry of Energy

2010 – 2014 Deputy Secretary, Ministry of Energy

2007 – 2014 Director, Esso (Thailand) Public Company Limited

2008 – 2010 Director-General, Department of Mineral Fuels, Ministry of Energy

% Share possession : None
Family relation among the managers : None
Date of the first appointment: 25 April 2016

Dr. Chokchai Aksaranan ( 75 Years Old )
Independent Director and Executive Committee Member
Education Ph.D. (Chemical Engineering), University of New Brunswick, Canada

MSc. E (Chemical Engineering), University of New Brunswick, Canada

B.Sc. (Hons) Chemical Engineering, Chulalongkorn University

Training at Thai Institute of Directors Association Director Certification Program (Refresh), 2008

Director Accreditation Program (DAP), 2006

Audit Committee Program (ACP), 2008

Other Trainings National Refence College, Public-Private Sector Program, Class 311, The National Defence College, The National Defence Studies Institute, Ministry of Defence

Chief Executive Program, Class 10 by Capital Market Academy (CMA), The Stock Exchange of Thailand

Current positions in listed company 2017 – Present Independent Director and Executive Committee Member, Padaeng Industry Public Company Limited

2010 – Present Vice Chairman, Chairman of the Audit Committee and Independent Director, MFC Asset Management Public Company Limited

Other current positions 2011 – Present Chairman, Thai Samsung Life Insurance Public Company Limited

2009 – Present Chairman, Bangkok Industrial Gas Company Limited

2006 – Present Chairman, Thai Ethoxylate Company Limited

Working experience Sep. 14 – Oct. 15 Acting Chairman, MFC Asset Management Public Company Limited

2007 – 2010 Independent Director and Chairman of Audit Committee, PTT Exploration and Production Public Company Limited

2007 – 2010 Chairman of the Executive Board, Siam City Bank Public Company Limited

2005 – 2011 Chairman, Saha Patana Inter-Holding Public Company Limited

2005 – 2011 Independent Director and Chairman of Audit Committee, PTT Aromatics and Refining Public Company Limited

2002 – 2010 Chairman of the Executive Board, Vinythai Public Company Limited

1994 – 1998 Director, Krungthai Bank Public Company Limited

% Share possession : None
Family relation among the managers : None
Date of the first appointment: 25 April 2017

นางสาวสุธาทิพย์ พิลาสรมย์, (อายุ 32 ปี)

เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

 คุณวุฒิการศึกษา เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Effective Minutes Taking ปี 2560
การอบรม (อื่นๆ) หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท ปี 2560

หลักสูตร พื้นฐานเลขานุการบริษัท ปี 2559

หลักสูตร พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักสูตร วุฒิบัตรสาขาวิชากฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2560

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักสูตร Micro MBA Chula ปี 2560 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร Mergers & Acquisitions Workshop ปี 2560

หลักสูตร การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน ปี 2559

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

หลักสูตร ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ปี 2556

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักสูตร ฝึกอบรมวิชาว่าความ ปี 2550 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ตำแหน่งปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน     เลขานุการบริษัท

2561 – ปัจจุบัน     เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

2561 – ปัจจุบัน     เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

2560 – ปัจจุบัน     ผู้จัดการ – เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่งอื่นๆ         –
ประสบการณ์การทำงาน 2557 – 2560          ผู้ช่วยผู้จัดการ – กฎหมาย บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

2555 – 2557          ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด

2553 – 2555          นิติกร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2552 – 2553          ทนายความ บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด

% Share possession : None
Family relation among the managers : None
Date of the first appointment: