ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

อาสา สารสิน, อายุ 81 ปี

ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • B.A. (Business Administration), Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2550
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) ปี 2551
 • หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) ปี 2556
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน
 • 2558 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
 • 2544 – ปัจจุบัน     กรรมการ ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2542 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 • 2541 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบันอื่น    
 • 2559 – ปัจจุบัน     ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด
 • 2548 – ปัจจุบัน     รองประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
 • 2547 – ปัจจุบัน     ประธานที่ปรึกษา สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ
 • 2547 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ อมตะสปริง คันทรี่ คลับ
 • 2546 – ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
 • 2538 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด
 • 2536 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรี่ จำกัด
  ประสบการณ์การทำงาน          
 • 2549 – 2559          ประธานกรรมการ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด
 • 2542 – 2559          ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • 2543 – 2555          ราชเลขาธิการ
 • 2538 – 2551          รองประธานกรรมการ และที่ปรึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • 2538 – 2547          กรรมการ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2537 – 2547          นายกสมาคมไทย – ลาว
 • 2535 – 2541          ประธานผู้บริหาร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • 2534 – 2535          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • 2529 – 2531          เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 2525 – 2529          ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 • 2520 – 2523          เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเบลเยียม และหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ประจำประชาคมเศรษฐกิจยุโรป

ฟรานซิส แวนเบลเลน อายุ 60 ปี

กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษา
 • Master’s Degree in Chemical Engineering,
  Catholic University Leuven (KUL),ประเทศเบลเยียม
 • Master of Business Administration,
  Vlerick Management School, Gent, ประเทศเบลเยียม
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2556 กรุงเทพฯ ประเทศไทย  การอบรมอื่น
 • Process Management, Harvard, Cambridge ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Strategic Innovation Management, Insead, Fontainebleau, ประเทศฝรั่งเศส
 • Business Excellence Assessment, EFQM, Brussels, ประเทศเบลเยียม
 • Multicultural Leadership, Ashridge, London, สหราชอาณาจักร
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน
 • 2555 – ปัจจุบัน     กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบันอื่น
 • 2561 – ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท ต้นสังกะสี จำกัด ประเทศสิงคโปร์
 • 2560 – ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท ซิมไบโอร์ เอ็นลิเมนท์ส จำกัด ประเทศสิงคโปร์
 • 2559 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท พีดีไอ ตาก อีโค จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • 2558 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • 2558 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท พีดีไอ อีโค จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • 2558 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท พีดีไอ-ซีอาร์ที จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • 2557 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท พีดีไอ แมททีเรียล จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • 2557 – ปัจจุบัน     Vice-President, หอการค้าเบลเยียม-ลักเซมเบอร์ก/ไทย กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2555 – 2559          กรรมการ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • 2555 – 2559          กรรมการ บริษัท GMM Quartz NV, Antwerp, ประเทศเบลเยียม
 • 2555 – 2558          กรรมการ บริษัท ภูเทพ จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • 2554 – 2558          Chairman of the Supervisory Board, GMM Quartz, Berlin ประเทศเยอรมนี
 • 2554 – 2558          กรรมการ บริษัท OMM, Aydin ประเทศตรุกี
 • 2554 – 2558          Managing Director, GMM Quartz NV, Antwerp ประเทศเบลเยียม
 • 2544 – 2554          Plant Manager, Umicore Precious Metals Refining Operations, Hoboken ประเทศเบลเยียม
 • 2543 – 2544          Head of Department Precious Metals Operations, Umicore, Hoboken  ประเทศเบลเยียม
 • 2541 – 2543          Head of Department Knowledge & Supply Chain Management, Umicore, Hoboken ประเทศเบลเยียม
 • 2539 – 2541          Head of Department Human Resources & Business Excellence, Umicore, Brussels ประเทศเบลเยียม
 • 2537 – 2539          Manager Total Quality Management, Umicore, Hoboken ประเทศเบลเยียม
 • 2533 – 2537          Manager Precious Metals Refinery, Umicore, Hoboken ประเทศเบลเยียม
 • 2531 – 2533          Manager Raw Materials Sampling, Umicore, Hoboken ประเทศเบลเยียม
 • 2524 – 2531          Manager Special Metals Refinery, Umicore, Hoboken ประเทศเบลเยียม

 

ชิตชัย ทวีพาณิชย์ อายุ 56 ปี

ผู้อำนวยการ – บริหารองค์กร

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 208/2015
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) รุ่นที่ 25/2015
 • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 3/2018

การอบรมอื่น

 • หลักสูตร CSR for Corporate Sustainability ปี 2555
 • หลักสูตร Business Communication Skill ปี 2556
 • หลักสูตร Business Excellence Model ประเทศเบลเยียม ปี 2556
 • หลักสูตร CSR : Global Reporting Initiative (GRI : G4) ปี 2557
 • หลักสูตร Advanced Communication Skills: Communicating Difficult Messages ปี 2559
 • หลักสูตร Thailand HR Forum 2017, สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร HCM 2017 Conference “How to prepare leader for a VUCA World” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • 2560 – ปัจจุบัน     ผู้อำนวยการ – บริหารองค์กร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2557 – 2560          ผู้อำนวยการ – ทรัพยากรบุคคล บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – 2557          ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร    บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • 2545 – 2556          ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานกลาง  บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • 2540 – 2545          ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานกลาง                         บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

 

มาโนช จรูญวุฒิธรรม อายุ 52 ปี

ผู้อำนวยการ - ปฏิบัติการ

คุณวุฒิการศึกษา
 •  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
 • หลักสูตร Training for Zinc Conversion Project ประเทศเยอรมนี ปี 2537
 • หลักสูตร International Symposium on Lead and Zinc Processing ประเทศอัฟริกาใต้ ปี 2551
 • หลักสูตร Zinc College 2010 ประเทศแคนาดา
 • หลักสูตร Senior Executive Program 2013 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Business Excellence Model ปี 2556
 • หลักสูตร CSR : Global Reporting Initiative (GRI : G4) ปี 2557
 • หลักสูตร Advanced Communication Skill: Communicating Difficult Messages ปี 2559
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • 2560 – ปัจจุบัน     ผู้อำนวยการ – ปฏิบัติการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2557 – 2560          ผู้อำนวยการโรงงานตาก บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • 2551 – 2556          ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการผลิต บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • 2539 – 2551          ผู้จัดการอาวุโสส่วนสกัดแร่ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)