ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

15/08/2018 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (แก้ไข)
09/08/2018 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
09/07/2018 แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของบริษัทฯ (แก้ไข)
25/05/2018 กการจดทะเบียนเพิ่มทุนแก้ไขวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย ์
11/05/2018 ขอชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่หนึ่ง ปี 2561
07/05/2018 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
24/04/2018 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
10/04/2018 เอกสารข่าวแจ้งกรณีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่งกับอดีตกรรมการอิสระ
10/04/2018 เอกสารข่าวแจ้งเรื่อง “พีดีไอเผย COD โซลาร์ฟาร์ม 11 MW แห่งที่สองที่ญี่ปุ่นแล้ว”
10/04/2018 งบการเงินประจำปี 2560 (แก้ไข)
07/03/2018 แจ้งการจ่ายปันผล การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท การเพิ่มทุน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PDI-W1) และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
27/02/2018 งบการเงินประจำปี 2560 (แก้ไข)
23/02/2018 ขอชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่สี่ และประจำปี 2560
21/02/2018 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 01-2561