การพัฒนาพนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของบริษัทฯ แม้ในภาวะที่บริษัทฯ ประสบความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจ แต่บริษัทฯ ยังคงรักษาระดับการขึ้นค่าจ้างที่ใกล้เคียงกับตลาดแรงงาน ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้พนักงานประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์พันธกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ได้ สามารถเผชิญกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องของสภาพแวดล้อมในธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

บริษัทฯ ได้ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ (Business Excellence: BE) ที่ยุโรปกับสถาบันจัดการด้านคุณภาพแห่งยุโรป (EFQM) และได้จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการที่กรุงเทพฯ ให้แก่พนักงานเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 โดยการอบรมครั้งนั้นทำให้เกิดโครงการที่จะพัฒนาการทำงานสู่ความเป็นเลิศในด้านการสื่อสารภายในองค์กร ความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร และการวางแผนกระบวนการทำธุรกิจ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กร บนพื้นฐานของภาษาธุรกิจที่ใช้มากที่สุดในโลกคือภาษาอังกฤษ ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นความสำคัญในลำดับแรกที่ต้องดำเนินการ จึงได้จัดหลักสูตรการอบรมที่เข้มข้นมากให้แก่พนักงานระดับบริหารและระดับจัดการโดยสถาบันอบรมระดับโลกในหลักสูตร “Business English Communication Skills” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะพัฒนาความสามารถด้านการนำเสนอ การเจรจาต่อรอง การสัมภาษณ์และการอภิปราย การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการสอนงานและการสร้างทีมงาน

ในปี 2556 บริษัทฯ ใช้งบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรเป็นเงินจำนวน 5.2 ล้านบาท

ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีการทำงานที่ใกล้ชิดกันมาโดยตลอด เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ และถ่ายทอดข้อมูลให้พนักงานทุกระดับและทุกหน่วยงานในบริษัทฯ ได้รับทราบ โดยให้ความใส่ใจต่อความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ขณะเดียวกันมีการจัดประชุมชี้แจงให้พนักงานทราบถึงการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร รวมทั้งมีการตอบข้อซักถามของพนักงาน

นอกจากนั้น คณะกรรมการสวัสดิการซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานในแต่ละสำนักงานยังได้ร่วมหารือและเสนอแนะการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานและสวัสดิการของพนักงาน ซึ่งมีส่วนสนับสนุนในการตัดสินใจของผู้บริหารด้วย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยได้รับการร้องเรียนเรื่องการเลือกปฏิบัติ รวมทั้งไม่มีประเด็นจากการเปลี่ยนแปลงของบริษัทฯ ที่กระทบต่อการดำเนินชีวิตของพนักงาน

ในปี 2557 บริษัทฯ จะสำรวจความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน (Employee Engagement) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility) ซึ่งถือว่าพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำคัญ

บริษัทฯ กำลังดำเนินการพัฒนาช่องทางการสื่อสารทั้งภายในองค์กรและภายนอก ซึ่งเป็นนักลงทุนและสื่อมวลชน

กลไกการรับข้อร้องเรียน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งข้อร้องเรียนและร้องทุกข์ผ่านหลายช่องทาง โดยกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนจะดำเนินการอย่างเป็นความลับทุกขั้นตอน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งเป็นตัวแทนในระดับบริหารที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว รวมทั้งตัวแทนจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ข้อบังคับการทำงาน หมวดที่ 12)

สิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการใช้แรงงานเด็กและการบังคับใช้แรงงานใดๆ ในกระบวนการทำงานของบริษัทฯ ทั้งนี้นอกจากบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัดแล้ว ยังยึดมั่นในหลักจริยธรรมซึ่งกำหนดขึ้นเป็นนโยบายและระเบียบของบริษัทฯ อีกด้วย ดังจรรยาบรรณของบริษัทฯ ที่กล่าวไว้ว่า

“บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อคำประกาศขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและรับรองว่าจะปฏิบัติตามรากฐานแห่งสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดในการประกอบกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดเนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ หรือการศึกษา”

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานและผู้รับเหมาเป็นนโยบายการดำเนินงานที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญในลำดับต้นเสมอ และเป็นนโยบายที่ได้รับการปฏิบัติอย่างเข้มข้นด้วยความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน สามารถป้องกันได้จากสภาพแวดล้อมในการทำงานที่พนักงานมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดคือ “อุบัติเหตุเป็นศูนย์”