อาสา​ ​สารสิน​ ( อายุ 79 ปี )

ประธานกรรมการ​

คุณวุฒิการศึกษา​
 • B.A. (Business Administration), Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2550
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) ปี 2551
 • หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) ปี 2556
ตำแหน่งปัจจุบัน
ในบริษัทจดทะเบียน
 • ประธานกรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการ
  บรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบันอื่น
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรี่ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด
 • ประธานกรรมการ อมตะสปริง คันทรี่ คลับ
 • ประธานกรรมการ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด
 • ประธานที่ปรึกษา สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ
 • รองประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน
 • ประธานผู้บริหาร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • อธิบดีกรมเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศ
 • เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเบลเยียม และ
  หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
 • อธิบดีกรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศ
 • ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 • เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • ประธานการประชุม Asia-Europe Business Forum (AEBF) ครั้งที่ 2
 • รองประธานกรรมการ และที่ปรึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
 • นายกสมาคมไทย – ลาว
 • ราชเลขาธิการ
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2530

ฟรานซิส แวนเบลเลน ( อายุ 58 ปี )

กรรมการ กรรมการผู้จัดการ
และกรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา​
 • Master’s Degree in Chemical Engineering,
  Catholic University Leuven (KUL), ​ประเทศเบลเยียม
 • Master of Business Administration,
  Vlerick Management School, ​ประเทศเบลเยียม​
การอบรม
 • Process Management, Harvard, Cambridge ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Strategic Innovation Management, Insead, Fontainebleau, ประเทศฝรั่งเศส
 • Business Excellence Assessment, EFQM, Brussels, ประเทศเบลเยียม
 • Multicultural Leadership, Ashridge, London, UK
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กรุงเทพฯ ประเทศไทย

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
ตำแหน่งปัจจุบัน
ในบริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบันอื่น
 • ประธานกรรมการ บริษัท พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ บริษัท พีดีไอ แมททีเรียล จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ บริษัท พีดีไอ อีโค จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ บริษัท พีดีไอ ซีอาร์ที จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • กรรมการ หอการค้าเบลเยียม-ลักเซมเบอร์ก/ไทย กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท GMM Quartz, Antwerp, ประเทศเบลเยียม
ประสบการณ์ทำงาน
 • Chairman of the Supervisory Board, GMM Quartz, Berlin ประเทศเยอรมนี
 • กรรมการ บริษัท ภูเทพ จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท OMM, Aydin ประเทศตรุกี
 • Manager special metals refinery Umicore, Hoboken, ประเทศเบลเยียม
 • Manager precious metals refinery Umicore, Hoboken, ประเทศเบลเยียม
 • Manager raw materials sampling department, Umicore, Hoboken, ประเทศเบลเยียม
 • Head of Department human resources & business excellence,
  Umicore, Brussels, ประเทศเบลเยียม
 • Head of Department knowledge & supply chain management,
  Umicore, Hoboken, ประเทศเบลเยียม
 • Head of Department Precious Metals Operations, Umicore, Hoboken, ประเทศเบลเยียม
 • Plant Manager Umicore Precious Metals Refining Operations, Hoboken, ประเทศเบลเยียม
 • Managing Director, GMM Quartz, Antwerp ประเทศเบลเยียม
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ : วันที่ 26 เมษายน 2555

สดาวุธ เตชะอุบล (อายุ 63 ปี)

กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา
 • Honorable Degree (Business Administration), Kensington University, California, USA
 • Commerce Diploma, Davis School, Brighton, UK
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 12 ปี 2554
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 ปี 2559
  สถาบันวิทยาการพลังงาน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 66/2007
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน
ในบริษัทจดทะเบียน
 • ประธานกรรมการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ( มหาชน )
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบันอื่น
 • กรรมการบริหาร ชมรมส่งเสริมการค้าสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับนานาชาติ(องค์กรของประเทศจีน)
 • นายกสมาคม สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย
 • ประธานกรรมการ บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โพรฟิท เวนเจอร์ส จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บ้านไร่เตชะอุบล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท แบงค็อค ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน
 • กรรมการ บริษัท แลนด์มาร์ค ดีเวลล็อปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
 • กรรมการและกรรมการบริหาร บลจ. เอ็มเอฟซี (มหาชน)
 • ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

ทอมมี่ เตชะอุบล​ ( อายุ 32 ปี )

กรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา​
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (MBA) (เกียรตินิยม)
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี Bachelor of Commerce, Finance Major (เกียรตินิยม)
  The University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรี Bachelor of Laws, the University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
การอบรม
 • หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 40
  สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 88/2554
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตำ​แหน่งปัจจุบันอื่น
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บ้านไร่เตชะอุบล จำกัด​
 • กรรมการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด
ประสบการณ์ทำ​งาน
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (สายพัฒนาธุรกิจ)
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท คันทรี่ สเตท จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ : 7 พฤษภาคม 2558

ประภา ปูรณโชติ( อายุ 61 ปี )

กรรมการ และกรรมการบริหาร​

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)​
 • ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
 • หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 (วตท 14) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ 2)
  สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (วพน 6)
  สถาบันวิทยาการพลังงาน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 148/2554
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำ​งาน
 • รองกรรมการผู้จัดการ เจ้าหน้าที่บริหารผู้บริหารสายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • รองกรรมการผู้จัดการ เจ้าหน้าที่บริหารผู้บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ : 29 มิถุนายน 2558

คาเรล วินค์ ​ ( อายุ 77 ปี )

กรรมการอิสระ กรรมการวางแผนการดำเนินงาน และกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา​
 • Master’s Degree in Electrical and Mechanical Engineering, Katholieke Universiteit Leuven (KUL) ประเทศเบลเยียม
 • Master of Business Administration, Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • Director, La Monnaie Opera House
 • Coordinator European Commission ERTMS, for Railway Transport
 • Director, Tessenderlo Chemicals ประเทศเบลเยียม
 • Director, Nyrstar N.V., ประเทศเบลเยียม
 • Senior Advisor, Roland Berger Consultants ประเทศเยอรมนี
ประสบการณ์ทำ​งาน
 • Chairman of BAM (Antwerp Mobility Program) ประเทศเบลเยียม
 • CEO, Bekaert ประเทศเบลเยียม
 • Chairman, Umicore ประเทศเบลเยียม
 • Chief Executive Officer, NMBS/SNCB (Belgian Railways) ประเทศเบลเยียม
 • Chairman, Sibelco ประเทศเบลเยียม
 • Chief Executive Officer , Umicore ประเทศเบลเยียม
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ : 13 กรกฎาคม 2543

วินัย วามวาณิชย์ ( อายุ 75 ปี )​

กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา​
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพนักบัญชี CPA ประเทศออสเตรเลีย
การอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตร Advance Audit Committee Program 2013
 • หลักสูตร Chartered Director Class 2007
 • หลักสูตร Audit Committee Program 2007
 • หลักสูตร DCP Refresher Course
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP), 2001
 • หลักสูตร Chairman 2000
 • หลักสูตร Creating a Strategic Direction
ตำ​แหน่งปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท พลังโสภณ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท คอนทิเนนทอล ปิโตรเคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด
 • อนุกรรมการกลั่นกรองและสัมภาษณ์กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำ​งาน​
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหาร บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด
 • ​กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิเทอนัล ปิโตรเคมีคอล จำกัด
 • ประธานกรรมการบริหาร เครือบริษัท แอควาสตาร์
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : 0.0035

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2541

อัศวิน คงสิริ ( อายุ 70 ปี )​

กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา​
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขา Philosophy, Politics and Economics
  มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
การอบรม
 • Banff School of Advanced Management, Alberta ประเทศแคนาดา
 • การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 5/2001
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 11/2001
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน
 • ประธานกรรมการ บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) (โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล)
 • กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
ตำ​แหน่งปัจจุบันอื่น
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด
 • ประธานกรรมการ Ton Poh Thailand Fund
ประสบการณ์ทำ​งาน​
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเรตติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด
 • กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ : 10 เมษายน 2524

พินิต วงศ์มาศา ( อายุ 71 ปี )

กรรมการอิสระ กรรมการวางแผนการดำเนินงาน และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา​
 • M.S. (Ind. Mgt.), Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Advanced Management Program, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP), 2001
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการอิสระ กรรมการวางแผนการดำเนินงาน และ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำ​งาน​
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการและประธานผู้บริหาร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามคูโบต้า อุตสาหกรรม จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตซีแพค จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ : 1 มิถุนายน 2542

วิมล ชาตะมีนา ( อายุ 56 ปี )

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา​
 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ยังไม่ได้รับการอบรมหลักสูตรกรรมการ
ตำ​แหน่งปัจจุบัน
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประสบการณ์ทำ​งาน​
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน
 • รักษาการผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเครื่องมือทางการคลัง สำนักนโยบายการคลัง
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2559

ดร. คุรุจิต นาครทรรพ ( อายุ 60 ปี )

กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา​
 • Ph.D. in Petroleum Engineering, University of Oklahoma, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • M.S. in Petroleum Engineering, University of Oklahoma, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • B.S. (with Special Distinction) in Petroleum Engineering, University of Oklahoma, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม
 • Senior Executive Programme (SEP 60), The London Business School, ประเทศอังกฤษ ปี 2549
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 46 ปี 2548 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51 ปี 2551-2552 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม (TEPCoT) รุ่นที่ 3 ปี 2553 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง (LFC) รุ่นที่ 2 ปี 2554, มูลนิธิสัมมาชีพ เครือมติชน
 • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางการปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 2 ปี 2554 สำนักงานศาลปกครอง
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 13 ปี 2554-2555
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 ปี 2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (SPSDM) ปี 2555 สำนักงาน ก.พ./บริษัท ACI
 • หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 ปี 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), 64/2007
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP), 32/2010
 • หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC), 12/2011
 • หลักสูตร R-CF-Chairman Forum (R-CF) รุ่น 2/2013
 • หลักสูตร Collective Action Against Corruption Conference (C-Conference) รุ่น 1/2014
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบันอื่น
 • สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
 • ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ ด้านพลังงาน
 • กรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สภาวิจัยแห่งชาติ
 • ประธานร่วม (ฝ่ายไทย) ในองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJA)
ประสบการณ์ทำ​งาน​
 • ปลัดกระทรวงพลังงาน
 • รองปลัดกระทรวงพลังงาน
 • อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 • รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 • ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
 • ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงพลังงาน
 • รักษาการหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน
 • หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ประสบการอื่นๆ ในอดีต
 • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) (รองประธานคนที่ 1 ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน)
 • ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ปตท สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 • นายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์