นายฟรานซิส แวนเบลเลน ( อายุ 58 ปี )

กรรมการ กรรมการผู้จัดการ
และกรรมการวางแผนการดำเนินงาน

คุณวุฒิการศึกษา​
 • Master’s Degree in Chemical Engineering,
  Catholic University Leuven (KUL), ประเทศเบลเยียม
 • Master of Business Administration,
  Vlerick Management School, Gent, ประเทศเบลเยียม
การอบรม
 • หลักสูตร Process Management, Harvard, Cambridge ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Strategic Innovation Management, Insead, Fontainebleau, ประเทศฝรั่งเศส
 • หลักสูตร Business Excellence Assessment, EFQM, Brussels, ประเทศเบลเยียม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กรุงเทพฯ ประเทศไทย

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP), 2013
ตำแหน่งปัจจุบัน
ในบริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบันอื่น
 • Owner Vanbellen Consulting, Beveren ประเทศเบลเยียม
 • ประธานกรรมการ บริษัท เซาท์ อีส เอเซีย เมทัลส์ จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • Chairman of the Supervisory Board, GMM Quartz, Berlin ประเทศเยอรมนี
 • กรรมการ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท ภูเทพ จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท GMM Quartz, Antwerp, ประเทศเบลเยียม
 • กรรมการ บริษัท OMM, Aydin ประเทศตุรกี
ประสบการณ์ทำ​งาน
 • Manager special metals refinery Umicore, Hoboken, ประเทศเบลเยียม​
 • Manager precious metals refinery Umicore, Hoboken, ประเทศเบลเยียม
 • Manager raw materials sampling department, Umicore, Hoboken, ประเทศเบลเยียม
 • Head of Department human resources & business excellence,
  Umicore, Brussels, ประเทศเบลเยียม
 • Head of Department knowledge & supply chain management,
  Umicore, Hoboken, ประเทศเบลเยียม
 • Head of Department Precious Metals Operations, Umicore, Hoboken, ประเทศเบลเยียม
 • Plant Manager Umicore Precious Metals Refining Operations, Hoboken, ประเทศเบลเยียม
 • Managing Director, GMM Quartz, Antwerp ประเทศเบลเยียม

นายเทียนชัย สิงหการ ( อายุ 59 ปี )

ผู้​อำ​นวยการเหมือง

คุณวุฒิการศึกษา​ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การอบรม
 • หลักสูตร Business Excellence Model ปี 2556
ตำ​แหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการเหมือง บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำงาน
 • ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเหมืองแร่และสำรวจ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิลาเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

นายชิตชัย ทวีพาณิชย์ ( อายุ 54 ปี )

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร

คุณวุฒิการศึกษา​
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม
 • หลักสูตร CSR for Corporate Sustainability ปี 2555
 • หลักสูตร Business Communication Skill ปี 2556
 • หลักสูตร Business Excellence Model ประเทศเบลเยียม ปี 2556
ตำ​แหน่งปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานกลาง บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำงาน
 • ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานกลาง บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานกลาง บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

นายชยะ หัสดิเสวี ( อายุ 53 ปี )

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการค้า

คุณวุฒิการศึกษา​
 • Master Degree of Management in Finance, สถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรม
 • หลักสูตร London Metal Exchange 2001
 • หลักสูตร Zinc College 2001 ประเทศเปรู
 • หลักสูตร Strategic Procurement Fraud ประเทศสิงคโปร์ ปี 2555
 • หลักสูตร Business Communication Skill ปี 2556
 • หลักสูตร Business Excellence Model ปี 2556
ตำ​แหน่งปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการค้า บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำงาน
 • ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายจัดหา บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหา บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

นายสยาม ดาวมณี ( อายุ 59 ปี )

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนวัตกรรมกระบวนการและเทคโนโลยี
ผู้อำนวยการโรงงานระยอง

คุณวุฒิการศึกษา​
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
 • หลักสูตร Zinc College 2001 ประเทศเปรู
 • หลักสูตร High Pressure Die Casting Process Technology ปี 2552
 • หลักสูตร Zinc and Zinc Alloy Coated Steel Sheet ประเทศอิตาลี ปี 2554
 • หลักสูตร Business Excellence Model ปี 2556
ตำ​แหน่งปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนวัตกรรมกระบวนการและเทคโนโลยี บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการโรงงานระยอง บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำงาน
 • ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริการเทคนิค บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ โรงผลิตแคลไซน์ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

นายอรรณพ ตังคณานุกูลชัย ( อายุ 58 ปี )

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายประสานงานราชการและกฎหมาย​

คุณวุฒิการศึกษา​
 • ปริญญาโทสาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
การอบรม
 • หลักสูตร International Conference on Cadmium in Food Human Health ปี 2553
 • หลักสูตร Business Excellence Model ปี 2556
ตำ​แหน่งปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายประสานงานราชการและกฎหมาย บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำงาน
 • ผู้จัดการอาวุโสส่วนการบุคคลกลาง บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

นายมาโนช จรูญวุฒิธรรม ( อายุ 50 ปี )

ผู้อำนวยการโรงงานตาก

คุณวุฒิการศึกษา​
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
 • หลักสูตร Training for Zinc Conversion Project ประเทศเยอรมนี ปี 2537
 • หลักสูตร International Symposium on Lead and Zinc Processing ประเทศอัฟริกาใต้ ปี 2551
 • หลักสูตร Zinc College 2010 ประเทศแคนาดา
 • หลักสูตร Senior Executive Program 2013 สถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Business Excellence Model ปี 2556
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการโรงงานตาก บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำงาน
 • ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการผลิต บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการอาวุโสส่วนสกัดแร่ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

นางวรทิพย์ ฤกษ์พิบูลย์ ( อายุ 50 ปี )

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวุฒิการศึกษา​
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
การอบรม
 • หลักสูตร Business Communication Skill ปี 2556
 • หลักสูตร Business Excellence Model ปี 2556
ตำ​แหน่งปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำงาน
 • ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน และบัญชี บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการส่วนอาวุโส - การเงิน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ดร. สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ ( อายุ 58 ปี )

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน
เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา​
 • ปริญญาเอก สาขา Materials Engineering, Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท สาขา Metallurgical Engineering, Lehigh University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท สาขา Mechanical Engineering, Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
(เลขานุการบริษัท)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 33/2003
 • หลักสูตร ระบบทะเบียนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ปี 2548
 • หลักสูตร The New SEC. Act ปี 2549
 • หลักสูตร Effective Minutes Taking ปี 2549

ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • หลักสูตร กฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำหรับเลขานุการ ปี 2543
การอบรม
(งานตรวจสอบภายใน)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตร Internal Audit and Added for the Company ปี 2548
 • หลักสูตร D&O Insurance: Mitigating Directors Liabilities Risk ปี 2551
 • หลักสูตร งบการเงินกับการคอรัปชั่นในตลาดทุน ปี 2555
 • หลักสูตร Anti-Corruption: Practical Guide ปี 2556

สมาคมบริษัทจดทะเบียน

 • หลักสูตร กฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำหรับเลขานุการ ปี 2543
 • หลักสูตร Organization Risk Management ปี 2548
 • หลักสูตร TLCA Annual Risk Management ปี 2555

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 • หลักสูตร Practical Course on Environmental Management System and Internal Audit ปี 2542
ตำ​แหน่งปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • เลขานุการบริษัท บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำงาน
 • ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนเทคนิค บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)