ปี

07/03/2561 แจ้งการจ่ายปันผล การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท การเพิ่มทุน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PDI-W1) และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
27/02/2561 งบการเงินประจำปี 2560 (แก้ไข)
23/02/2561 ขอชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่สี่ และประจำปี 2560
21/02/2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 01-2561
14/11/2560 แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท (แทนเลขานุการบริษัทที่จะเกษียณอายุ)
14/11/2560 กำหนดวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจำปี 2561
07/11/2560 ขอชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่สาม และ 9 เดือนแรก ปี 2560
06/10/2560 เอกสารข่าวแจ้งเรื่อง่"พีดีไอลงนามร่วมกับอีดีแอล-เจนฯ ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 114 MW ใน สปป.ลาว (แก้ไข)
05/10/2560 เอกสารข่าวแจ้งเรื่อง่"พีดีไอลงนามร่วมกับอีดีแอล-เจนฯ ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 114 MW ใน สปป.ลาว
31/08/2560 สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นใน Symbior Elements Pte. Ltd.
18/08/2560 รายงานการลงทุนในตั๋วแลกเงินระยะสั้น สกุลเงินบาท ชนิดระบุชื่อผู้รับเงิน
09/08/2560 ขอชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่สอง ปี 2560
08/08/2560 การลงทุนในตั๋วแลกเงินระยะสั้น ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
25/04/2560 แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือุห้นประจำปี 2560
12/05/2560 ขอชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560
05/05/2560 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560