ปี

25/04/2560 แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือุห้นประจำปี 2560
12/05/2560 ขอชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560
05/05/2560 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
24/02/2560 ขอชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่ 4 และ ประจำปี 2559
22/02/2560 การจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559
17/02/2560 แจ้งการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดในบริษัทร่วม (เพิ่มเติม)
16/02/2560 แจ้งการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดในบริษัทร่วม
01/02/2560 เอกสารข่าวแจ้งเรื่อง "PDI คาดแนวโน้มผลประกอบการปี 60 ดีกว่าปี 59 อานิสงส์ราคาสังกะสีในตลาดโลกพุ่ง-ดีมานด์เพิ่ม"
16/01/2560 แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย
23/12/2559 สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ไออีซี แม่ระมาด จำกัด (เพิ่มเติม)
21/12/2559 สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ไออีซี แม่ระมาด จำกัด
06/12/2559 กำหนดวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจำปี 2560
06/12/2559 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย
21/11/2559 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบีบยบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รวมถึงคำถามและข้อเสนอแนะอื่นๆ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท
09/11/2559 ขอชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 และ 9 เดือนแรก ปี 2559
07/11/2559 การขายโลหะสังกะสีล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงราคาโลหะสังกะสีโลก