icon_shareholer_structure

โครงสร้าง​ผู้​ถือหุ้น​

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดล่าสุดของบริษัทฯ

No. Name No. of Shares % of Total Shares
1. บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)​ 38,211,400 16.908
2. กระทรวงการคลัง 31,200,000 13.805
3. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 11,300,000 5.000
4. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 7,301,070 3.231
5. นายอานันท์ ตันติจรัสชีพ 6,473,800 2.865
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,347,060 2.366
7. นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ 4,629,200 2.048
8. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 3,000,000 1.327
9. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ 2,367,800 1.048
10. นายสมเจตน์ ชำนาญท่องไพวัลห์ 2,150,000 0.951