กลยุทธ์ธุรกิจ

กลยุทธ์องค์กรปี 2560

ปี 2560 พีดีไอยังคงดำเนินกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่เป้าหมายที่จะบรรลุผลสำเร็จเพิ่มเติมในโครงการธุรกิจใหม่ โดยจะดำเนินการอย่างสมดุลระหว่างการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการและการดำเนินโครงการเองในธุรกิจสีเขียว ด้วยการพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน

ดัพีดีไอจะดำเนินการตามแผนปรับเปลี่ยนโครงสร้างของทุกสำนักงานอย่างรอบคอบตามจากการยุติธุรกิจสังกะสีและการเริ่มต้นธุรกิจใหม่

ในปี 2560 พีดีไอจะมุ่งดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors) ในทุกโครงการที่สำคัญ ดังนี้

  1. การดำเนินธุรกิจค้าโลหะสังกะสีของพีดีไอ เมทัลส์ เพื่อตอบสนองลูกค้าในประเทศหลังยุติธุรกิจสังกะสีในกระบวนการผลิตแบบเดิม
  2. การปรับปรุงโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มพีดีไอ-แม่ระมาด และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่น
  3. เริ่มก่อสร้างโรงงานพีดีไอ-ซีอาร์ที ที่ระยอง
  4. ได้รับใบอนุญาตสำหรับดำเนินการพีดีไอ ตาก อีโค

หลังจากปี 2560 พีดีไอจะเปลี่ยนจากบริษัทไทยที่ดำเนินอุตสาหกรรมเดียวตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ดำเนินธุรกิจที่หลากหลายในภูมิภาคอาเซียน โดยมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน วัสดุและด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม