ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

07/03/2018 แจ้งการจ่ายปันผล การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท การเพิ่มทุน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PDI-W1) และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
27/02/2018 งบการเงินประจำปี 2560 (แก้ไข)
23/02/2018 ขอชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่สี่ และประจำปี 2560
21/02/2018 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 01-2561