ข้อมูลนักลงทุน

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2524 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2530 โดยแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2537 และในปี 2539 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,260 ล้านบาท และได้ชำระมูลค่าหุ้นเต็มจำนวนเมื่อปี 2543

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมรวมถึงคำถามและข้อเสนอแนะอื่นๆ และการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบุติเพื่อการรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมฯ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
2. แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงคำถาม และข้อเสนอแนะอื่นๆ
3. แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น

1. จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
2. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
6. แผนที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และ แต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

24/02/2560 ขอชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่ 4 และ ประจำปี 2559
23/02/2560 การจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559