ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตโลหะสังกะสีแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2524 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2530 โดยแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2537 และในปี 2539 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,260 ล้านบาท และได้ชำระมูลค่าหุ้นเต็มจำนวนเมื่อปี 2543

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมรวมถึงคำถามและข้อเสนอแนะอื่นๆ และการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบุติเพื่อการรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมฯ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
2. แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงคำถาม และข้อเสนอแนะอื่นๆ
3. แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ
4. รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
5. รายละเอียดเบื้องต้นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่1 (PDI-W1)
6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แผนที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และ แต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)