การถือหุ้นสามัญของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563