null

ความโปร่งใส

เราจะดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรม บนพื้นฐานของการทำงานที่สามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ

null

พันธะสัญญา

เราจะปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จตามพันธะสัญญาและกฎหมาย รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพโดยให้ความสำคัญยิ่งกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม

null

ความเป็นเลิศ

เรามุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการจัดการ ผลิตภัณฑ์และการบริการ โดยการใช้องค์ความรู้ในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการทุ่มเทกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและจากภายนอก

null

ทีมงาน

เราเชื่อในทีมงานและมั่นใจในศักยภาพของบุคลากรทีมงานของเราจะได้รับการเสริมสร้างให้พนักงานทุกคนให้เกียรติและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมและความเป็นเอกภาพขององค์กร

 
 

วิสัยทัศน์ของเรา

พีดีไอมุ่งมั่นเป็นผู้นำการพัฒนา ขับเคลื่อนและเติบโตในธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและสร้างความสมดุล เราสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้กับลูกค้า เคารพต่อพนักงานของเรา ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นที่เราเข้าไปดำเนินการและให้ ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้นของเรา

 
 

เป้าหมายและกลยุทธ์

ปี 2560 พีดีไอยังคงดำเนินกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่เป้าหมายที่จะบรรลุผลสำเร็จเพิ่มเติมในโครงการธุรกิจใหม่ โดยจะดำเนินการอย่างสมดุลระหว่างการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการและการดำเนินโครงการเองในธุรกิจสีเขียว ด้วยการพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน

ดัพีดีไอจะดำเนินการตามแผนปรับเปลี่ยนโครงสร้างของทุกสำนักงานอย่างรอบคอบตามจากการยุติธุรกิจสังกะสีและการเริ่มต้นธุรกิจใหม่

ในปี 2560 พีดีไอจะมุ่งดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors) ในทุกโครงการที่สำคัญ ดังนี้

  1. การดำเนินธุรกิจค้าโลหะสังกะสีของพีดีไอ เมทัลส์ เพื่อตอบสนองลูกค้าในประเทศหลังยุติธุรกิจสังกะสีในกระบวนการผลิตแบบเดิม
  2. การปรับปรุงโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มพีดีไอ-แม่ระมาด และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่น
  3. เริ่มก่อสร้างโรงงานพีดีไอ-ซีอาร์ที ที่ระยอง
  4. ได้รับใบอนุญาตสำหรับดำเนินการพีดีไอ ตาก อีโค

หลังจากปี 2560 พีดีไอจะเปลี่ยนจากบริษัทไทยที่ดำเนินอุตสาหกรรมเดียวตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ดำเนินธุรกิจที่หลากหลายในภูมิภาคอาเซียน โดยมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน วัสดุและด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม