ด้านสังคม

ทรัพยากรบุคคล

ความสำเร็จจากความร่วมมือของบุคลากรพีดีไอ

ปี 2560 เป็นปีของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของพีดีไอ หลังจากบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินแผนงานยุติธุรกิจสังกะสีในกระบวนการผลิตแบบเดิมมาตั้งแต่ปี 2559-2560 แผนปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญได้เสร็จสมบูรณ์เมื่อสิ้นปี 2560 พร้อมๆ กับแผนการปรับลดกำลังพลของบริษัทฯ และการลงทุนต่างๆ ในธุรกิจใหม่

ณ สิ้นปี 2560 พีดีไอได้ปรับลดจำนวนพนักงานจาก 826 คนเมื่อต้นปี2559 เหลือจำนวน 91คนรวมจำนวนพนักงานของธุรกิจใหม่ ในช่วงต้นปี 2561 และจะปรับลดเหลือเพียง 75 คนเมื่อรวมพนักงานของธุรกิจใหม่ในสิ้นปี 2561 โดยส่วนใหญ่เป็นพนักงานในหน่วยงานหลัก ประกอบด้วย หน่วยงานพัฒนาธุรกิจ หน่วยงานการเงิน และหน่วยงานบริหารองค์กร

การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในช่วงสองปีที่ผ่านมาสำเร็จเป็นจริงขึ้นมาได้ด้วยความทุ่มเทของของพนักงานในองค์กร ซึ่งเข้าใจความจำเป็นที่บริษัทฯ ต้องยุติธุรกิจสังกะสีในกระบวนการผลิตแบบเดิม โดยยังคงรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าในช่วงเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังสร้างความเข้าใจและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน พนักงานทำหน้าที่ชี้แจงและสื่อสารให้แก่ทุกภาคส่วนเข้าใจ ส่งผลให้การยุติธุรกิจในทุกสำนักงานดำเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยไม่มีข้อขัดแย้งหรือคดีความใดๆ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติเกินกว่ากฎหมายแรงงานตามหลักเกณฑ์การเลิกจ้างที่กำหนด โดยได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 417 ล้านบาทเพื่อเป็นค่าชดเชยตามกฎหมายและเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่พนักงาน

สำหรับธุรกิจใหม่ พนักงานที่เหลือต้องทุ่มเทให้กับงานใหม่เพื่อรักษาความสามารถและประสิทธิภาพขององค์กรและร่วมผลักดันให้พีดีไอประสบความสำเร็จทั้งในช่วงระหว่างและหลังการเปลี่ยนแปลง

ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อสนับสนุนธุรกิจใหม่

ในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ พีดีไอได้ลงทุนในธุรกิจใหม่ๆและปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานเติบโตอย่างยั่งยืน และดำเนินการให้มีประสิทธิภาพคล่องตัวและมีความยืดหยุ่น บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 โดยคณะผู้บริหารใหม่ได้ลดจำนวนลงจาก 8 คนเหลือ 5 คน และจัดแบ่งเป็น 5 กลุ่มสายงานเพื่อสนับสนุนการทำงานของธุรกิจใหม่

ส่วนธุรกิจใหม่ หน่วยงานทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่ประสานบูรณาการแผนบริหารจัดการกำลังพลอย่างมีประสิทธิผล โดยคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานในธุรกิจใหม่ และการสรรหาและพัฒนาบุคลากรยังคงเป็นภารกิจสำคัญของการบริหารงานบุคคลในปี 2561

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

พีดีไอยึดมั่นต่อนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัดทั้งในเชิงป้องกัน การแก้ไขและบริหารสถานการณ์เสี่ยงต่างๆ โดยถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักรู้ถึงการทำงานด้วยความปลอดภัย รวมทั้งกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของพนักงาน คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน

พีดีไอยังคงมุ่งมั่นรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและยึดถือหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษในการดำเนินธุรกิจ พีดีไอได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบกิจการมาอย่างต่อเนื่องซึ่งไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการที่จำเป็นของชุมชนทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม สาธารณประโยชน์และการพัฒนาส่งเสริมอาชีพเท่านั้น แต่ยังได้มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องต่อวิสัยทัศน์และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของพีดีไอ

แม้ในช่วงเปลี่ยนผ่านธุรกิจซึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมากมาย บริษัทฯ ไม่อาจละทิ้งภารกิจช่วยเหลือและดูแลชุมชนพื้นที่จังหวัดตากมีความผูกพันมายาวนาน มุ่งหวังทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกชุมชนที่ดี นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม ในปี 2560 ที่ผ่านมา ทีมงานชุมชนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนที่ประสบความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ โดยนำเครื่องมือหนักพร้อมบุคลากร ขุดลอกคลองส่งน้ำสาธารณะในพื้นที่การเกษตรเพื่อให้มีแหล่งน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ขุดลอกบ่อเก็บน้ำเสียของเรือนจำกลางตากเพื่อแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย และวางแผนขุดขยายแหล่งน้ำเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และฝึกวิชาชีพด้านเกษตรกรรมแก่ผู้ต้องขัง

ทีมงานชุมชนสัมพันธ์ยังได้นำเครื่องจักรเข้าปรับพื้นที่ ตัดหญ้าและเก็บกวาดกิ่งไม้แห้งของหมู่บ้านเพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงจากการเกิดเพลิงไหม้ซึ่งอาจลามเข้าบ้านเรือนของชุมชนที่อยู่ติดกัน และปรับแต่งลานกีฬาและพื้นที่จัดงานลอยกระทงสาย พร้อมปรับแนวดินทรายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้าน รวมทั้งลงพื้นที่ซ่อมเตาเผาศพตามวัดต่างๆ รอบโรงงาน เช่น วัดท่าตะคร้อ วัดวังหินเจริญธรรม วัดวังศิลาราม วัดท่าช้าง รวมทั้งนำรถน้ำและรถดับเพลิงผาแดงออกบริการช่วยเหลือชาวบ้านโดยรอบโรงงานในฤดูกาลที่มีเพลิงไหม้

สำหรับโครงการลงทุนใหม่ในพื้นที่ต่างๆ เช่นโรงไฟฟ้าพีดีไอ แม่ระมาด ที่จังหวัดตาก บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายเดียวกัน โดยได้ให้การช่วยเหลือชุมชนรอบโรงไฟฟ้า โยเฉพาะด้านการศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนตามโอกาสและความเหมาะสม นอกจากนี้พบปะเยี่ยมชมชุมชนเพื่อพูดคุยสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของชุมชน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และออกแบบโครงการและกิจกรรมช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมต่อไป

ทีมงานชุมชนสัมพันธ์ของพีดีไอยังคงมุ่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินโครงการใหม่ๆ โดยเฉพาะการดำเนินโครงการศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่จังหวัดตาก ของบริษัท พีดีไอตาก อีโค จำกัด ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ อีเอชไอเอ เนื่องจากชุมชนบางส่วนยังมีข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับโครงการฯ หรือกากอุตสาหกรรม บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม จึงให้ความสำคัญต่อการยอมรับของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ด้วยการสร้างความเข้าใจและความมั่นใจต่อการดำเนินโครงการฯ

หนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมาคือกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน โดยนำตัวแทนชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย ศึกษาดูงานโครงการต้นแบบการจัดการขยะอุตสาหกรรมอย่างมีมาตรฐาน ของบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด เอนไวรอนเมอนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่าชุมชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมมากขึ้นและคลายความวิตกกังวลลง ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ เรามุ่งหวังสร้างการยอมรับจากชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อให้กาดำเนินโครงการฯ บรรลุผลสำเร็จและจะเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องปลอดภัย

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

พีดีไอได้ประกาศและเผยแพร่หลักปฏิบัติสำหรับคู่ค้า (Code of Conduct for Supplier ) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนหลักสิทธิมนุษยชนและการต่อต้านการทุจริต

ในปีที่ผ่านมาจำนวนคู่ค้าและมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตมีจำนวนลดน้อยลงมาก เป็นไปตามแผนการยุติธุรกิจสังกะสีในกระบวนการผลิตแบบเดิมซึ่งได้สิ้นสุดลงไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 โดยเป็นการจัดจ้างงานเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมหลังการยุติธุรกิจสังกะสีมากขึ้นแทนและส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานท้องถิ่น โดยมีการประเมินคู่ค้าหรือผู้รับเหมาก่อนและหลังการปฏิบัติเพื่อให้การทำงานมีความปลอดภัยและสามารถส่งมอบงานตามกำหนดเวลา ขณะเดียวกันหน่วยงานจัดซื้อยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการจำหน่ายวัสดุสิ่งของและสินทรัพย์ต่างๆ ที่ไม่ใช้งานแล้วภายในโรงงาน ซึ่งได้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสและยุติธรรมเป็นไปตามหลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของพีดีไอ

สำหรับธุรกิจใหม่ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่พีดีไอดำเนินการเองทั้งหมดหรือเป็นธุรกิจร่วมทุนก็ตาม พีดีไอยังคงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยดำเนินการให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติสำหรับคู่ค้าที่ได้ประกาศไว้ และมีการบริหารจัดการป้องกันความเสี่ยงจากคู่ค้า พันธมิตรธุรกิจและผู้รับเหมาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของพีดีไอ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ