ตัวเลขอัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน

ณ สิ้นปี 255825592560
รายได้รวม(ล้านบาท)5,4775,3066,332
กำไรขั้นต้น(ล้านบาท)7859451,362
กำไร​ (ขาดทุน) สุทธิ(ล้านบาท)151478905
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น(บาท)0.672.114.01
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม(ร้อยละ)2.759.0014.30
สินทรัพย์รวม(ล้านบาท)51055,5937,409
หนี้สินรวม(ล้านบาท)1,5241,5762,324
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น(ล้านบาท)3,5814,0175,085
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย(ร้อยละ)2.838.9313.93
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นถัวเฉลี่ย (ร้อยละ)4.5312.5819.89
อัตราผลตอบแทนจากทุนที่ใช้ไป(ร้อยละ)13.1718.9124.83
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า)0.430.390.46
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น(บาท)15.8417.7722.50
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)0.201.001.50