นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายของบริษัทฯ​ ​การจ่ายเงินปันผลทุกครั้ง​จะ​ต้อง​กัน​ทุนสำ​รอง​ไว้​อย่างน้อยร้อยละ​ 5 ​ของกำ​ไรสุทธิหลังหักภาษี​เงิน​ได้​นิติบุคคล​ ​จนกว่าทุนสำ​รอง​จะ​มีจำ​นวนอย่างน้อยร้อยละ​ 10 ​ของทุนจดทะ​เบียนบริษัท​ ​ใน​กรณีปกติ​ ​บริษัทฯ​ ​จะ​จ่ายเงินปันผล​ใน​อัตราร้อยละ​ 50 ​ของกำ​ไรสุทธิหลังหักภาษี​เงิน​ได้​นิติบุคคล​ ​เว้นแต่บริษัทฯ​ ​จะ​มี​ความ​จำ​เป็น​ต้อง​ใช้​เงินเพื่อการขยายงาน​ใน​อนาคต​

นโยบายของบริษัทย่อย​ ​บริษัทย่อย​จะ​จ่ายเงินปันผล​ได้​เฉพาะ​จาก​ผลกำ​ไรที่​ได้​จาก​การดำ​เนินกิจการของบริษัทฯ​ ​เท่า​นั้น​ ​และ​การจ่ายเงินปันผลทุกครั้ง​จะ​ต้อง​กัน​ทุนสำ​รอง​ไว้​อย่างน้อยร้อยละ​ 5 ​ของกำ​ไรสุทธิหลังหักภาษี​เงิน​ได้​นิติบุคคล​ ​จนกว่าทุนสำ​รอง​จะ​มีจำ​นวนอย่างน้อยร้อยละ​ 10 ​ของทุนจดทะ​เบียนบริษัท​ ​แต่มิ​ได้​กำ​หนดอัตราการจ่ายเงินปันผล​ไว้​