การต่อต้านการทุจริต

 

พีดีไอยึดมั่นและดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตที่ได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ ปี 2558 “พีดีไอปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามนโยบายของเราที่ไม่สนับสนุนการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นโดยสิ้นเชิง เพื่อให้บรรลุผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน” รวมถึงการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559 เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างชัดเจน ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต

 

การฝึกอบรม

บริษัทฯ ได้ดำเนินการฝึกอบรมและแจกคู่มือเกี่ยวกับจรรณยาบรรณการดำเนินธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริต แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารผ่านทาง ระบบอินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

 

จัดช่องทางรับข้อร้องเรียนและกระบวนการตรวจสอบ

พีดีไอจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและกระบวนการตอบสนอง โดยมุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ หรือนโยบายต่อต้านการทุจริต สามารถสอบถามหรือร้องเรียนได้ที่หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการตรวจสอบโดยส่งผ่านไปที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบที่ E-mail: [email protected]

 

ทั้งนี้ทุกข้อร้องเรียนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยมีระยะเวลาตรวจสอบ และจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างเหมาะสม รวมทั้งรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายปกป้องพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริต โดยจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ส่งคำร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือปฏิเสธการทุจริต แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม และจะรายงานผลการสอบสวนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน แล้วแต่กรณี

 

อย่างไรก็ตามในปี 2563 ไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ขัดต่อจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 

การฝ่าฝืน และการลงโทษ

บริษัทฯ จะไม่ยอมให้มีการจงใจไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริตเกิดขึ้นเป็นอันขาด หากพบการกระทำดังกล่าว จะได้รับการลงโทษทางวินัย หรือการไล่ออก หรือดำเนินคดีทางอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะทบทวนและพิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบและเป็นกลาง

 

ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทฯ

พีดีไอได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทฯ และจัดทำมาตรการต่อต้านการทุจริตให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้

 

นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานตามความเสี่ยงที่ประเมินไว้และตรวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและประสิทธิผลของการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานมีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และมีระบบควบคุมภายในเพียงพอในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

 

การสื่อสาร

บริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริตแก่สาธารณะและชุมชน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริต ไปยัง คู่ค้า ผู้จัดจำหน่าย ผู้รับเหมา ตัวแทนและสื่อกลางรับทราบ ตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจและในภายหลังตามความเหมาะสม เพื่อให้เข้าใจถึงจุดยืนของบริษัทฯ

 

พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้ที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ยึดมั่นในมาตรการต่อต้านการทุจริต หรือมาตรการที่ใกล้เคียง หรือการเข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เช่นเดียวกับบริษัทฯ

 

เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

พีดีไอได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ในปี 2558 และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ CACในวันที่ 9 มีนาคม 2560 อีกทั้งได้รับมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) อย่างต่อเนื่อง จึงได้ยื่นเอกสารเพื่อขอรับรองโครงการ CAC และได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC อีกครั้งเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

 

นอกจากนี้ ยังร่วมสนับสนุนโครงการของ CAC ในการนำนโยบาย No Gift Policy มาประกาศใช้ และนำตราสัญลักษณ์ “No Gift Policy” ขึ้นแสดงบนหน้าเว็บไซต์บริษัทฯ และบนช่องทางสื่อสารอื่นๆ เช่น แบนเนอร์สำหรับใช้เป็นลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail signature) เพื่อร่วมรณรงค์ให้บุคลากรทุกระดับในองค์กร งดรับและให้ของขวัญตามเทศกาลต่างๆ เพื่อช่วยลดโอกาสของการให้และรับสินบน

 

“ความสำเร็จของเรา ขับเคลื่อนโดย แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และปราศจากการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น”