พีดีไอมุ่งมั่นเป็นผู้นำการพัฒนา ขับเคลื่อนและเติบโตในธุรกิจที่สร้างความยั่งยืน

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและสร้างความสมดุล
เราสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้กับลูกค้า
เคารพต่อพนักงานของเราและสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นที่เราเข้าไปดำเนินการ
และให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้นของเรา

อยู่ระหว่างทบทวนวิสัยทัศน์ให้ครอบคลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์