ผู้ถือหุ้น PDI ไฟเขียวจ่ายปันผล 1.50 บาท/หุ้น

ผู้ถือหุ้น PDI ไฟเขียวจ่ายปันผล 1.50 บาท/หุ้น และออกวอแรนต์ 75.33 ล้านหน่วย จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า พร้อมเพิ่มทุน 75.33 ล้านหุ้นรองรับการใช้สิทธิ คาดผลประกอบการปี 2561 มีแนวโน้มที่ดี เร่งขยายการลงทุนต่อเนื่อง

นายฟรานซิส แวนเบลเลน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (PDI) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน 339 ล้านบาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลและกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังอนุมัติออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนต์) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PDI-W1) จำนวน 75,333,333 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 3 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า โดยราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับ 33 บาทต่อหุ้นและมี อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564)

บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 2,260,000,000 บาท เป็น 3,013,333,330 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 75,333,333 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นจำนวน 753,333,330 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PDI-W1) สำหรับการเพิ่มทุน ครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายการลงทุนต่างๆ ในอนาคต รวมทั้งเสริมสร้างสภาพคล่องและความพร้อมทางด้านเงินทุนที่จะลงทุนในโครงการต่างๆ ที่มีศักยภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์และผลกำไรต่อบริษัทฯ ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

 

นายฟรานซิส กล่าวต่อถึงแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2561 ว่ารายได้และกำไรในปีนี้เชื่อว่าจะออกมาเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง แต่คงจะไม่เทียบเท่ากับผลประกอบการในปี 2560 ซึ่งราคาโลหะสังกะสีโลกปรับตัวสูงและยังมีสต็อกโลหะสังกะสีต้นทุนต่ำเช่นในปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้บริษัทฯ มีรายได้และกำไรจากธุรกิจพลังงานทดแทนของกลุ่มพีดีไอ เอ็นเนอร์ยี ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ดำเนินการผลิตทั้งในและต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) แล้วทั้งสิ้น 50 เมกะวัตต์ โดยมีเป้าหมายจะลงทุนขยายกำลังการผลิตให้ได้อีก 100 เมกะวัตต์ภายในปีนี้

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้ยุติธุรกิจสังกะสีในกระบวนการผลิตแบบเดิมไปเป็นที่เรียบร้อย และปรับสู่ธุรกิจการค้าโลหะสังกะสีแบบเต็มตัวในปีนี้ และมั่นใจว่า การจำหน่ายโลหะสังกะสีจะเป็นไปตามเป้าหมายที่จำนวน 50,000 ตันต่อปี

“ บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีและมีกำไรสะสมอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีสถานะการเงินที่แข็งแกร่งมาก มีกระแสเงินสดที่พร้อมในการลงทุน ทั้งนี้เรายังคงมุ่งมั่นขยายธุรกิจต่อไป มองหาโอกาสที่จะลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่มีความคุ้มค่าและได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นในธุรกิจพลังงานทดแทน บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและวัสดุ รวมถึงการเข้าซื้อกิจการที่น่าสนใจ” นายฟรานซิส กล่าว

อนึ่ง ผลประกอบการในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสูงสุดในรอบ 10 ปีและยังเป็นอันดับสามในรอบ 33 ปีของบริษัทฯ โดยมีผลกำไรสุทธิจำนวน 905 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 89 จากช่วงเดียวกันของปี 2559
ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือเรียกย่อว่า พีดีไอ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2524 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 2,260 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจเหมืองและถลุงแร่สังกะสีมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่เพื่อยกระดับขึ้นสู่ “อุตสาหกรรมสีเขียว” ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยจัดโครงสร้างธุรกิจเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี ดำเนินธุรกิจจัดหาพลังงานจากพลังงานทดแทนเป็นหลัก 2.พีดีไอ แมททีเรียล ดำเนินธุรกิจจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มจากการรีไซเคิล และ 3.พีดีไอ อีโค ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

TOP