พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี

พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี เป็นกลุ่มธุรกิจที่มุ่งเน้นการผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงานทดแทน อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

ขณะนี้พีดีไอมุ่งเน้นการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยมีแผนการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าร์ฟาร์มทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวม 200 เมกะวัตต์ ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยจะใช้เงินลงทุนทั้งหมดรวม 10,000 ล้านบาท ซึ่งได้ลงทุนไปแล้วกว่า 5,000 ล้านบาท ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์ฟาร์มจำนวน 50 เมกะวัตต์ โดยใช้เงินทุนของพีดีไอ จำนวน 1,800 ล้านบาท

พีดีไอ ไทย โซลาร์ :

  • พีดีไอ โซลาร์ 30 เมกะวัตต์ : พีดีไอประสบความสำเร็จในการซื้อหุ้นบริษัท ซิมไบโอร์ เอ็นลิเมนท์ส จำกัด (Symbior Elements Pte.Ltd. ร้อยละ 100 ด้วยเงินลงทุนมูลค่า 1,300 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 โดยมีโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มที่เปิดดำเนินการแล้วจำนวน 6 แห่งซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี สมุทรสาครและขอนแก่น โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มทั้งหมดนี้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยมีสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 25 ปี ทั้งแบบ Adder 8 บาทต่อหน่วยเป็นระยะเวลา 10 ปี และแบบ Feed in Tariff Scheme 5.66 บาทต่อหน่วย
  • พีดีไอ แม่ระมาด ที่ตาก 6.3 เมกะวัตต์ : ตั้งอยู่ที่ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด โดยพีดีไอ เอ็นเนอร์ยี ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท พีดีไอ แม่ระมาด จำกัด ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่พีดีไอได้ซื้อกิจการมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับกฟภ. มาตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2556 โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 25 ปี และประกันอัตรารับซื้อไฟฟ้าในราคา 6.50 บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี

พีดีไอ เอเชีย โซลาร์ :

  • โซลาร์ฟาร์มที่นานาโอะ (Nanao) ขนาด 3 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการในเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 และสามารถผลิตไฟฟ้าได้ดีกว่าเป้าหมายร้อยละ 10
  • โซลาร์ฟาร์มที่โนกาตะ (Nogata) ขนาด 10.8 เมกะวัตต์ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปี 2560 และเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561
  • โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาที่ญี่ปุ่นอีกจำนวน 30 เมกะวัตต์

นอกจากพีดีไอนี้ยังมีโอกาสทางการลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพอื่นๆ อีกมากเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายดำเนินการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มให้ได้ 200 เมกะวัตต์ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยเป็นโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศญี่ปุ่น