พีดีไอ

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือเรียกย่อว่า พีดีไอ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2524 ดำเนินธุรกิจผลิตโลหะสังกะสีประกอบด้วยโลหะสังกะสีแท่งบริสุทธิ์และโลหะสังกะสีผสมชนิดต่างๆ โดยจำหน่ายให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศเป็นหลัก

พีดีไอใช้วัตถุดิบแร่สังกะสีที่ผลิตได้เองจากเหมืองแม่สอด จังหวัดตาก ตั้งแต่ปี 2527 ต่อมาในปี 2538 บริษัทฯ เริ่มนำเข้าแร่สังกะสีจากแหล่งต่างๆ ของโลกมาถลุงเป็นหลัก โดยแร่สังกะสีที่นำเข้าจะผ่านกระบวนการย่างแร่ให้เป็นแคลไซน์ที่โรงงานจังหวัดระยองก่อนส่งไปเข้ากระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์โลหะสังกะสีที่โรงงานจังหวัดตาก

ปี 2551 พีดีไอได้เริ่มใช้วัตถุดิบสังกะสีรีไซเคิลร่วมกับแร่สังกะสีที่ผลิตได้จากธรรมชาติ ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้วัตถุดิบแร่จากธรรมชาติ โดยการใช้วัตถุดิบรีไซเคิลจะต้องแปรสภาพเบื้องต้นที่โรงงานระยองก่อนส่งไปเข้ากระบวนการผลิตที่โรงงานตากร่วมกับวัตถุดิบแร่สังกะสีจากธรรมชาติ

ปี 2557 พีดีไอได้ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจัดโครงสร้างธุรกิจเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ 1) พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี ดำเนินธุรกิจผลิตพลังงานทดแทน 2) พีดีไอ แมททีเรียล ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์โลหะที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 3) พีดีไอ อีโค ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการกากของเสียเชิงนิเวศ