หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุม​ผู้​ถือหุ้น​

เรื่อง​​ขอเชิญประชุมสามัญ​ผู้​ถือหุ้นประจำ​ปี​ 2561
เรียน​ผู้​ถือหุ้น​

ด้วย​คณะกรรมการบริษัท​ ​ผา​แดงอินดัสทรี​ ​จำ​กัด​ (มหาชน) ​ได้มีมติกำ​หนด​ให้​มีการประชุมสามัญ​ผู้​ถือหุ้นประจำ​ปี​ 2561 ​ใน​วันอังคารที่​ 24 ​เมษายน​ 2561 ​เวลา​ 14.00 ​น​. ​ณ​ ​ห้องบอลรูม​ ​ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์​ ​เลขที่​ 60 ​ถนน​-​รัชดาภิ​เษก​ ​แขวงคลองเตย​ ​เขตคลองเตย​ ​กรุงเทพมหานคร​ 10110 ​ตามระ​เบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้​

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วาระที่​ 1เรื่องที่ประธานฯ​ ​จะ​แจ้ง​ให้​ที่ประชุมทราบ​ ​(​ถ้า​มี)
วาระที่​ 2พิจารณารับทราบคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
วาระที่​ 3พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560
วาระที่​ 4พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 5พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560
วาระที่ 6พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 7พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2560 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
วาระที่ 8พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และอนุมัติค่าสอบบัญชี
วาระที่ 9พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
วาระที่ 10พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PDI-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
วาระที่ 11พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PDI-W1)
วาระที่ 12พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
วาระที่ 13พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
วาระที่ 14เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
รายการปี​ 2560ปี​ 2559
สินทรัพย์รวม​ (ล้านบาท)7,408.655,592.51
หนี้สินรวม​ (ล้านบาท)2,324.221,575.50
ส่วน​ของ​ผู้​ถือหุ้นรวม​ (ล้านบาท)5,084.434,017.01
ราย​ได้​จากการขายและบริการรวม​ (ล้านบาท)6,169.065,148.52
การแบ่งกำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
– ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)
905.28477.77
(ขาดทุน) ​กำ​ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน​ (บาท​/​หุ้น)4.012.11