พีดีไอมุ่งมั่นเป็นผู้นำการพัฒนา ขับเคลื่อนและเติบโตในธุรกิจที่สร้างความยั่งยืน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้