รู้จักผาแดงฯการดำเนินธุรกิจการสำรวจแร่

บริษัทฯ ยังมีภารกิจหลักในการสำรวจหาปริมาณแร่สำรองเพิ่มเติม ทั้งในบริเวณพื้นที่เหมืองผาแดงและบริเวณใกล้เคียง รวมถึงพื้นที่ต่างๆทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสหภาพพม่า