รู้จักผาแดงฯการดำเนินธุรกิจโรงถลุงสังกะสี

ปี 2527 บริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงถลุงสังกะสีที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก ห่างจากเหมืองผาแดงประมาณ 96 กิโลเมตร โดยรับแร่สังกะสีซิลิเกตจากเหมืองผาแดงมาถลุงเป็นโลหะสังกะสีแท่งบริสุทธิ์ หรือ Zinc Ingot มีกำลังการผลิตเริ่มแรกที่ 60,000 เมตริกตันต่อปี และเพิ่มเป็น 72,000 เมตริกตันต่อปีในปี 2530 ต่อมาปี 2531 บริษัทฯ ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่ง คือ โลหะสังกะสีผสม เบอร์ 3 หรือ Zinc Diecasting Alloy No.3 และในปี 2540 ได้ขยายกำลังการผลิตเป็น 110,000 เมตริกตันต่อปี

ในปี 2538 โรงถลุงสังกะสีได้เริ่มถลุงแร่สังกะสีซัลไฟด์เป็นหลัก จากเดิมที่เคยใช้แร่สังกะสีซิลิเกตเพียงอย่างเดียว บริษัทผาแดงฯ จึงเป็นโรงถลุงเพียงไม่กี่แห่งในโลกที่สามารถถลุงแร่สังกะสีทั้งชนิดซิลิเกตและซัลไฟด์ในกระบวนการผลิตเดียวกัน

2549 :  ได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ใบรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS 18001 และ OHSAS 18001 จาก SGS (Thailand) Ltd.
2546 : โรงถลุงสังกะสีได้ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ISO/IEC ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 1999 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในขอบเขตการทดสอบคุณภาพโลหะสังกะสีและโลหะสังกะสีผสม

- ได้รับรางวัลสถานประกอบการชั้นดีประเภทโลหกรรมตามมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประจำปี 2548
- ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทำงานระดับจังหวัด จากกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2548
- ได้รับรางวัลโรงงานควบคุมดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2548 จากกระทรวงพลังงาน
- ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2548

เลขที่ 94 หมู่ 1 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 409-410
ถนนสายเอเชีย บ้านคลองห้วยทราย
ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

โทรศัพท์ : 0-5551-7444 ,0-5555-8500
โทรสาร : 0-5551-7440 , 0-5555-8511

SGS-9001
ISO 14001
TIS 18001
OHSAS 18001