รู้จักผาแดงฯการดำเนินธุรกิจโรงผลิตแคลไซน์

เนื่องจากแร่สังกะสีซิลิเกตที่เหมืองผาแดงมีความสมบูรณ์ของเนื้อโลหะลดลง บริษัทฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการถลุงแร่ใหม่ในปี 2538 บริษัทฯ ได้เริ่มนำเข้าหัวแร่สังกะสีซัลไฟด์จาก ต่างประเทศเพื่อป้อนโรงถลุงฯ เป็นหลัก ด้วยคุณสมบัติของแร่สังกะสีซัลไฟด์ที่มีองค์ประกอบทางเคมีแตกต่างจากแร่สังกะสีซิลิเกต ทำให้ไม่สามารถป้อนเข้าสู่กระบวนการถลุงได้โดยตรง แต่ต้องนำแร่มาเผาเพื่อเปลี่ยนให้เป็นแร่สังกะสีออกไซด์หรือที่เรียกว่า "แคลไซน์" ก่อน ซึ่งง่ายต่อการสกัดสังกะสีออกมา ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สร้างโรงผลิตแคลไซน์ขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรมผาแดง จังหวัดระยอง

2547 :  ได้ใบรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ใหม่จากสถาบัน BVQI ในขอบเขตการผลิตแร่สังกะสีแคลไซน์และกรดกำมะถัน
2546 :  ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั้งมอก.18001 และ OHSAS 18001 จากสถาบัน BVQI
2545 :  ได้ใบรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากสถาบัน BVQI ในขอบเขตการผลิตแคลไซน์และกรดกำมะถัน

- ได้รับรางวัลโรงงานควบคุมดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนประจำปี 2549 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
- ได้รับมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2549 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกระทรวงแรงงาน
- ได้รับรางวัลสถานประกอบการชั้นดีประเภทโลหกรรมตามมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประจำปี 2548
- ได้รับโล่รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2548 จากกระทรวงแรงงาน

นิคมอุตสาหกรรมผาแดง
เลขที่ 15 ถนนผาแดง ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

โทรศัพท์ : 0-3868-3318-20
โทรสาร : 0-3868-3321 , 0-3868-3361

ISO 9001
ISO 14001
ISO 18001
OHSAS 18001