รู้จักผาแดงฯคณะกรรมการบริษัท
นายอาสา สารสิน
ประธานกรรมการ
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
นายวินัย วามวาณิชย์
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการวางแผนการดำเนินงาน
นายอัศวิน คงสิริ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
นางสิรินุช พิศลยบุตร
กรรมการ
นายคาเรล วินค์
กรรมการ
นายมาร์ติน เฮส
กรรมการ กรรมการวางแผนการดำเนินงาน
และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
นายพินิต วงศ์มาศา
กรรมการ
นายเบอร์นาร์ด ตงโนง
กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการวางแผนการดำเนินงาน
นายวินิจ องค์เนกนันต์
กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการวางแผนการดำเนินการ