รู้จักผาแดงฯผู้บริหาร
นาย เบอร์นาร์ด ตงโนง
กรรมการผู้จัดการ
นาย วินิจ องค์เนกนันต์
รองกรรมการผู้จัดการ
นาย ไชยยันต์ รุจจนเวท
ผู้อำนวยการโรงถลุงสังกะสี
ดร. กิติศิลป์ กัลยาณกุล
ผู้อำนวยการโรงผลิตแคลไซน์
นาย สมลักษณ์ ทูลกำธรชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - การตลาด
นาย ฟิลิป ซาลมอง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - การเงินและบัญชี