รู้จักผาแดงฯจรรยาบรรณจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

ด้วยปรัชญาของบริษัทดังกล่าวข้างต้น บริษัทต้องดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์และพันธะที่มีต่อฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งพนักงานจะต้องยึดถือเมื่อประพฤติปฏิบัติในนามของบริษัท ดังนี้

1. การให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

บริษัทปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจทุกฝ่าย เช่น ไม่เปิดเผยข้อมูลเพื่อช่วยเหลือลูกค้าหรือผู้ขายสินค้าหรือบริการรายหนึ่งรายใดจนได้เปรียบรายอื่น ไม่กดราคาผู้ขายสินค้า หรือผู้รับเหมาทั้งๆที่รู้ว่าผู้ขายสินค้าหรือผู้รับเหมารับภาระไม่ได้ ไม่ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้ ผู้ลงทุนหลงผิด ฯลฯ

2. การให้ผลประโยชน์หรือรับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจของบริษัท

บริษัทไม่ให้เงินหรือสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่พนักงานของลูกค้า ของผู้ใช้สินค้าและบริการ เพื่อให้ซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัท ในทำนองเดียวกัน ในการดำเนินธุรกิจกับบริษัท ผู้ขายสินค้าและบริการ ผู้รับเหมา หรือผู้ทำธุรกิจอื่น ๆ ไม่ต้องให้เงินหรือสิ่งของหรือประโยชน์ใด ๆ แก่พนักงานของบริษัทเพื่อให้ขายสินค้าหรือบริการได้ หรือเพื่อให้ได้ธุรกิจจากบริษัท

3. เรื่องที่เกี่ยวกับการเมือง

บริษัทเป็นกลางอย่างเคร่งครัด ไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดหรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอำนาจทางการเมือง เพื่อให้ทำประโยชน์ให้บริษัท

4. การไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัทปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดเนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ หรือการศึกษา อีกทั้งไม่เลือกทำธุรกิจหรือไม่ทำธุรกิจกับบริษัทหรือบุคคลจากเฉพาะบางประเทศ หรือบางสัญชาติ

  • จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
  • ข้อพึงประพฤติปฏิบัติของพนักงาน
  •