รู้จักผาแดงฯจรรยาบรรณ

จรรยาบรรณบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มีความเชื่อว่า บริษัทจะอยู่ได้ด้วยดีและเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ก็ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซึ่งหมายถึงการยึดถือความถูกต้องและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้พนักงานของบริษัทยังต้องประพฤติปฏิบัติในเรื่อง ต่าง ๆ อย่างมีจริยธรรมอีกด้วย บริษัทจึงจะบรรลุถึงวัตถุประสงค์และดำเนินการให้เป็นไปตามพันธะที่มีต่อฝ่ายต่าง ๆ ได้

เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ทราบและไม่ปฏิบัติผิดไปจากหลักการของบริษัท จึงได้ประมวลจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและข้อพึงประพฤติปฏิบัติของพนักงานขึ้นเป็น “จรรยาบรรณบริษัท”

จรรยาบรรณที่ได้ประมวลไว้นี้คงจะครอบคลุมปัญหาที่อาจเกิดขึ้นทุกอย่างไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินธุรกิจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของโลกปัจจุบันทำให้เกิดข้อพิจารณาทางด้านจริยธรรมที่ไม่เคยประสบมาก่อน ดังนั้นเมื่อมีปัญหาในทางปฏิบัติดังกล่าวเกิดขึ้น จึงเป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มีปรัชญาที่จะดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง และมีจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์และพันธะต่อฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

วัตถุประสงค์ของบริษัท
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพที่สุด ทั้งนี้

  • เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและตรงตามความต้องการของผู้ใช้สินค้า
  • เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับผู้ถือหุ้น
  • เพื่อให้พนักงานของบริษัทมีอาชีพที่มั่นคงและก้าวหน้า
  • เพื่อช่วยเสริมสร้างและพัฒนาความก้าวหน้าของประเทศชาติ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทมีพันธะต่อฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

พันธะต่อผู้ใช้สินค้าและบริการ
บริษัทดำเนินการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ และจัดส่งได้ตามเวลาที่ตกลงและในราคาที่เหมาะสม

พันธะต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทดำเนินกิจการให้มีผลประกอบการที่ดี มีผลกำไรและมีฐานะมั่นคง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

พันธะต่อพนักงาน
บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของบริษัท จึงดูแลให้มีสภาพการจ้าง ที่สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้ มีสวัสดิการที่เหมาะสม และให้มีโอกาสที่จะพัฒนาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ รวมทั้งให้มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย

การดำเนินการตามพันธะข้างต้นนั้น บริษัทต้องดูแลผลประโยชน์ที่เกิดแก่ฝ่ายต่างๆ คือ ผู้ใช้สินค้าและบริการ ผู้ถือหุ้น และพนักงานให้สมดุลกัน มิให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มากเกินไปจนกระทบกระเทือนเสียหายแก่ฝ่ายอื่น นอกจากนี้แล้ว บริษัทยังให้ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท เช่น ผู้ขายสินค้าและบริการหรือผู้รับเหมาให้บริษัท ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมอีกด้วย

พันธะต่อประเทศชาติและชุมชน
บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยการคำนึงถึงพันธะและความรับผิดชอบที่มีต่อประเทศชาติ และผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น ที่หน่วยงานของบริษัทตั้งอยู่

  • จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
  • ข้อพึงประพฤติปฏิบัติของพนักงาน
  •