Company profileJob opportunitiesApplication form
       
ใบสมัครงาน
Application form
 
ตำแหน่งงานที่สมัคร 1)Position Applied For* 2)
 
ประวัติส่วนตัว (Personal Data)
คำนำหน้า
Prefix
ชื่อ* นามสกุล*
First Name* Surname*
วัน-เดือน-ปีเกิด*
Date of Birth
อายุ
Age
ปี สถานที่เกิด
Place of Birth
น้ำหนัก
Weight
กก. ส่วนสูง
kgs. Height
ซม.
Cms.
สัญชาติ
Nationality
ศาสนา
Religion
สถานภาพ
Marital Status
จำนวนบุตร
No.ofChildren
คน
ที่อยู่ปัจจุบัน*
Present Address
จังหวัด*
Province
รหัสไปรษณีย์
Postal Code
โทรศัพท์*
Telephone no.
โทรศัพท์มือถือ*
Mobile Phone no.
สถานะทางทหาร
Military Status
ชื่อ-สกุล บิดา
Father’s Name
อายุ
Age
ปี        อาชีพ
    Occupation
ชื่อ-สกุล มารดา
Mother’s Name
อายุ
Age
ปี        อาชีพ
    Occupation
จำนวนพี่-น้อง
No.of brothers,sisters
 คน ชาย
Male
 คน หญิง
Female
 คน คุณเป็นคนที่
What no. are you?
สุขภาพ
Health
การผ่าตัด
Surgory
สายตา
Eyes
โรคประจำตัว
Personal Discase
ประวัติการศึกษา (Education Background)*
ระดับการศึกษา
Education Level
ชื่อสถาบัน
Institute’s Name
วุฒิการศึกษา
Degree
สาขาวิชา
Major
คะแนนเฉลี่ย
GPA
ว/ด/ป ที่จบ
Graduation’s Date
มัธยมศึกษา
GPA
ปวช.
High School
ปวส.
Vocational
ปริญญาตรี
Bachelor Degree
ปริญญาโท
Master Degree
อื่นๆ
Other
การฝึกงาน/ฝึกอบรม (To be an Appentice Attended / Training Course)
ปี พ.ศ.
Year
ระยะเวลา
Date Attened
บริษัท/หน่วยงาน
Name of Company
งานที่ทำ
Function Scope of Work
กิจกรรม/ชมรมระหว่างศึกษา
ชื่อกิจกรรม/ชมรม
Activities
ตำแหน่ง/หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
Position / Scope of Work
รางวัลที่ได้รับ(ถ้ามี)
Awards
ประวัติการทำงานถึงปัจจุบัน (EMPLOYMENT RECORD)
จาก
From mm/yy
ถึง
To mm/yy
ชื่อบริษัทฯ
Name of Company
ตำแหน่ง
Position
เงินเดื่อนล่าสุด
Salary
สาเหตุที่ออก
Reason(s) of Leaving
ความสามารถพิเศษ (Skill)
ภาษาต่างประเทศ (Language Proficiency)
English Speaking
Reading
Writing
TOPEIC Score
Other Languange
ทักษะการขับขี่ยานพาหนะ (Driving Skills)
รถยนต์ (Car)
รถจักรยานยนต์
(Motorcycle)
กีฬาที่เล่น (Sports)
งานอดิเรก (Hobbies)
ความสามารถพิเศษอื่นๆ
(Other Skills)
คอมพิวเตอร์ (Computer)
Ms Word
Ms Excel
Ms Power Point
Ms Access
Lotus Note
Other
ข้อมูลทั่วไป  (General Info)
ท่านสามารถปฎิบัติงานประจำต่างจังหวัด/ต่างประเทศได้หรือไม่?
I can work in upcountry?
บุคคลิกหรืออุปนิสัยที่คิดว่าเป็นจุดเด่นของข้าพเจ้าคือ
What is your distinquished personality?
บุคคลิกหรืออุปนิสัยที่คิดว่าเป็นจุดด้อยของข้าพเจ้าคือ
What is your weak personality?
โปรดระบุข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับตัวท่านเพิ่มเติม (เช่น สมาชิกสมาคม, รางวัล, ผลสำเร็จ ฯลฯ)
Please descripe yourself and your prize…
 
        ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หากหลังจากบริษัทจ้างข้าพเจ้าเข้ามาทำงานแล้ว พบว่าข้อความในใบสมัครงาน หรือเอกสารที่นำมาแสดงไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้เลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย หรือค่าเสียหายใดๆ และข้าพเจ้ายอมรับว่า การจ้างงานจะสมบูรณ์ต่อเมือผ่านเกณฑ์การตรวจสุขภาพก่นอเข้าทำงานของบริษัทแล้ว
 
หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร
รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป (Photo)
[BMP, JPG, GIF] ไม่ควรเกิน 1024 k
สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
[.PDF] ไม่ควรเกิน 1024 k
 
 
BANGKOK OFFICE CTI Tower, 26th-27th Floor,191/18-25 Ratchadaphisek Road,
Khlong Toei district, Bangkok 10110, Thailand
Telephone : +66 (0) 2661-9900
Fax : +66 (0) 2261-1108-10, (0) 2661-9490
E-mail : [email protected]
Website: www.padaeng.com , www.padaeng.co.th
 
TAK OFFICE 94 Moo 1, Ban Klonghuaysai Asian Highway 409-410,
Nongbuatai subdistrict, Muang District, Tak 63000, Thailand
Telephone : +66 (0) 5551-7444 , (0) 5555-8500
Fax : +66 (0) 5551-7440 , (0) 5555-8511
 
MAE SOT OFFICE 13 Moo 4 Phratad Padaeng subdistrict, Mae Sot district, Tak 63110, Thailand
(P.O.Box 29 Amphoe Mae Sot Tak 63110)
Telephone : +66 (0) 5553-3016-7, (0) 5553-3019
Fax : +66 (0) 5553-3018
 
RAYONG OFFICE Padaeng Industrial Estate, 15 Padaeng Road, Maptaphut subdistrict,
Muang district ,Rayong 21150, Thailand
Telephone : +66 (0) 3868-3318-20
Fax : +66 (0) 3868-3321, (0) 3868-3361