รู้จักผาแดงฯติดต่อ

สำนักงานกรุงเทพ

อาคาร ซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26-27
เลขที่ 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2661-9900
โทรสาร : 0-2661-1108-10, 0-2661-9490
E-mail : [email protected]
Website : www.padaeng.com, www.padaeng.co.th

สำนักงานโรงถลุงสังกะสี จังหวัดตาก

เลขที่ 94 หมู่ 1 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 409-410
ถนนสายเอเชีย บ้านคลองห้วยทราย
ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-7444, 0-5555-8500
โทรสาร : 0-5551-7440, 0-5555-8511

สำนักงานเหมืองแม่สอด จังหวัดตาก

เลขที่ 13 หมู่ 4 ตำบลพระธาตุผาแดง
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
(ตู้ ปณ.29 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110)
โทรศัพท์ : 0-5553-3016-7, 0-5553-3019
โทรสาร : 0-5553-3018

สำนักงานโรงผลิตแคลไซน์ จังหวัดระยอง

นิคมอุตสาหกรรมผาแดง
เลขที่ 15 ถนนผาแดง ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์: 0-3868-3318-20
โทรสาร : 0-3868-3321 , 0-3868-3361