บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตโลหะสังกะสีแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2524 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2530 โดยแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2537 และในปี 2539 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,260 ล้านบาท และได้ชำระมูลค่าหุ้นเต็มจำนวนเมื่อปี 2543

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ คือ โลหะสังกะสีแท่งบริสุทธิ์ และโลหะสังกะสีผสมซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีกำลังการผลิตโลหะสังกะสีปีละประมาณ 110,000 เมตริกตัน บริษัทฯ มีเหมืองแร่ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สอด และมีโรงถลุงแร่ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก และมีโรงผลิตแคลไซน์ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมผาแดง จังหวัดระยอง

ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานจำนวน 1,020 คน

กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
การเสริมสร้างและพัฒนาสังคมตั้งแต่ชุมชนเล็กๆ ระดับหมู่บ้านจนถึงชุมชนระดับประเทศ เป็นเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของบริษัทฯ  ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
10 พฤษภาคม 2550
ผาแดงฯ รับรางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ 3 ปีซ้อน
14 พฤษภาคม 2550
ผาแดงฯ แจ้งผลไตรมาสแรกปี 2550 กำไรสุทธิ 314 ล้านบาท
 
Best view at “Medium” Text size

ขอชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงินประจำไตรมาสแรกสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550

ข้อมูลการวิเคระห์ธุรกิจ 15 พฤษภาคม 2550
งบการเงินประจำไตรมาส 1/2550
รายงานประจำปี 2549