ข้อมูลนักลงทุนข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นนโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลทุกครั้งจะต้องกันทุนสำรองไว้อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ในกรณีปกติ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เว้นแต่บริษัทฯ จะมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายงานในอนาคต

นโยบายของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลได้เฉพาะจากผลกำไรที่ได้จากการดำเนินกิจการของบริษัทฯ เท่านั้น และการจ่ายเงินปันผลทุกครั้งจะต้องกันทุนสำรองไว้อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท แต่มิได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลไว้