ข้อมูลนักลงทุนถาม-ตอบ
บริษัท Umicore ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบมจ. ผาแดงอินดัสทรี ในสัดส่วนเท่าไร และมีการถือหุ้นผ่าน Nominees หรือไม่ ?
บบมจ. ผาแดงอินดัสทรี มีการออกหุ้นบุริมสิทธิหรือไม่ ?
บมจ. ผาแดงอินดัสทรี มีการถือหุ้นในนามของบริษัทเองหรือไม่ ?
ปัจจัยใดมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ?
นโยบายการซื้อขายโลหะล่วงหน้า (Hedging Policy)?
บริษัทยูมิคอร์ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ได้รับประโยชน์จากการซื้อขายโลหะล่วงหน้าหรือไม่ ?