แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากลในทุกที่ที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ ทั้งการส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม การบริหารจัดการคุณภาพอากาศและน้ำ การบริหารจัดการกากของเสีย การนำกลับมาใช้ใหม่ และการใช้ซ้ำ รวมถึงการติดตามตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

แม้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนและแตกต่างไปจากในอดีตที่ผ่านมา จากอุตสาหกรรมโลหการและอุตสาหกรรมพลังงานสู่อุตสาหกรรมการบริการ การตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อโครงการลงทุนใหม่ๆ ยังคงคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยพิจารณาเข้าลงทุนซื้อกิจการในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพให้ความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจและมีการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สำหรับธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้น้ำและพลังงาน โดยจะนำหลักการ 3R – การใช้ซ้ำ การลด และการรีไซเคิล รวมทั้งการจัดหาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาใช้ภายในโรงแรมแบรนด์ที่ซื้อกิจการและโรงแรมที่เป็นแบรนด์ของเราอย่างจริงจัง

ผลการดำเนินงานในปี 2563 ที่ผ่านมา

  • บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อถอนอาคารการผลิตและเครื่องจักรภายในโรงถลุงสังกะสี จังหวัดตาก ที่หยุดดำเนินการ จะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2564 โดยผู้รับเหมาได้ปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอนอย่างเคร่งครัด โดยมีวิศวกรและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานควบคุมงานอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคงมีการตรวจติดด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการต่างๆ ในรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA  ซึ่งยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  • บริษัทฯ ยังคงดำเนินมาตรการการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังการทำเหมืองแร่ 5 ปี (2560 – 2564) ของเหมืองแม่สอด จังหวัดตาก โดยได้ตรวจวัด 1) คุณภาพน้ำผิวดินในลำห้วยแม่ตาวและห้วยแม่กุ 2) คุณภาพน้ำใต้ดินทั้งในและนอกโครงการ 3) คุณภาพน้ำที่ระบายออกจากบ่อกักเก็บตะกอนสุดท้าย 4) คุณภาพน้ำในบ่อกักเก็บตะกอนสุดท้าย (หากไม่มีการระบายออกสู่ภายนอก) ตรวจวัดในช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพทั้งหมดยังคงอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐาน
  • โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์ฟาร์มในประเทศไทยของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหลักปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) มีการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน การประเมินความเสี่ยงในการทำงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งไม่พบเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุร้ายแรงที่มีความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัทฯ และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าพบปะชุมชนโดบรอบโรงไฟฟ้าเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะตลอดจนข้อร้องเรียนของชุมชน
  • บริษัทฯ ยังคงรณรงค์ลดการใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆ ภายในสำนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ไฟส่องสว่างและปลั๊กไฟเมื่อไม่มีการใช้งาน ลดการใช้กระดาษและวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ  เพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงานและลดโลกร้อน รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายต่างๆ