ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี 2564

19/11/2564การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้จัดการ การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (แก้ไข)
12/11/2564แจ้งการเข้าลงทุนในบริษัท เออร์เบิร์น รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด และ บริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จำกัด เสร็จสมบูรณ
12/11/2564แจ้งแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง
01/11/2564ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุม และเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
07/10/2564แต่งตั้งกรรมการ เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้จัดการเลขานุการบริษัทและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
06/10/2564การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ของ PDI
06/10/2564การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2-2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
05/10/2564แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราประทับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท
01/10/2564แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
23/09/2564มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564
17/09/2564สรุปข้อสนเทศของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PDI-W2)
17/09/2564ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : PDI-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 20 กันยายน 2564
13/09/2564แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
01/09/2564แจ้งเลขานุการบริษัทลาออก
11/08/2564การจำหน่ายและการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท 11สค2564.pdf
09/08/2564ชี้แจงข่าว บริษัทย่อยของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
09/08/2564แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
19/07/2564แจ้งการเผยแพร่เอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (RO) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
2/06/2564กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองหุ้น แจ้งประธานกรรมการลาออก และยกเลิกบริษัทย่อย
27/05/2564รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
13/05/2564แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM)
30/04/2564กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เปลี่ยนวันประชุม และยกเลิกสถานที่จัดประชุม) การงดจ่ายเงินปันผล และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
23/04/2564แนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 กรณีการแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
24/02/2564การแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน การงดจ่ายเงินปันผล และกาหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
24/02/2564รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
01/02/2564แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ปี 2563

04/12/2563กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาซึ่งสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และการลดทุนและการเพิ่มทุน และการออกและเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 (PDI-W2)
11/11/2563คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
11/11/2563รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
04/11/2563ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และชื่อบุคคลเพื่อรับการ พิจารณาเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
04/11//2563แจ้งกำหนดการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ PDI-W1 ครั้งที่ 5
18/09//2563แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 04-2563 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน)
11/08/2563แจ้งการเลิกบริษัทย่อยในต่างประเทศ
07/07/2563รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
23/06/2563แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
12/05/2563การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
12/05/2563การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
30/03/2563แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และยังคงงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
20/02/2563คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
20/02/2563แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่01-2563

ปี 2562

12/11/2562คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
12/11/2562แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 05-2562
18/10/2562ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
18/10/2562แจ้งกำหนดการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ PDI-W1 คร้ังที่ 3
30/0ุ8/2562ขอแจ้งกรรมการลาออก
09/0ุ8/2562แจ้งการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการเลิกบริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจ
09/0ุ8/2562คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
10/0ุ6/2562 ข้อพิพาทกรณีการปนเปื้อนโลหะแคดเมียม ที่อำเภอแม่สอด
10/05/2562คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
25/04/2562รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
25/04/2562แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
25/02/2562คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A)สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
25/02/2562กำหนดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ปี 2561

04/12/2561การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
07/12/2561แจ้งการหยุดธุรกิจการค้าสังกะสี
14/11/2561ข้อพิพาทกรณีการปนเปื้อนโลหะแคดเมียม ที่อำเภอแม่สอด
07/11/2561คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
06/11/2561แจ้งการเกษียณอายุงานของกรรมการผู้จัดการและแต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการ
29/10/2561แจ้งกำหนดการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิPDI-W1 คร้ังที่1
09/08/2561การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
15/08/2561การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (แก้ไข)
09/07/2561แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของบริษัทฯ (แก้ไข)
25/05/2561การจดทะเบียนเพิ่มทุนแก้ไขวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์
11/05/2561ขอชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่หนึ่ง ปี 2561
07/05/2561รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
24/04/2561แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
10/04/2561เอกสารข่าวแจ้งกรณีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่งกับอดีตกรรมการอิสระ
10/04/2561เอกสารข่าวแจ้งเรื่อง “พีดีไอเผย COD โซลาร์ฟาร์ม 11 MW แห่งที่สองที่ญี่ปุ่นแล้ว”
10/04/2561งบการเงินประจำปี 2560 (แก้ไข)
07/03/2561แจ้งการจ่ายปันผล การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท การเพิ่มทุน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PDI-W1) และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
27/02/2561งบการเงินประจำปี 2560 (แก้ไข)
23/02/2561ขอชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่สี่ และประจำปี 2560
21/02/2561แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 01-2561

ปี 2560

14/11/2560แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท (แทนเลขานุการบริษัทที่จะเกษียณอายุ)
14/11/2560กำหนดวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจำปี 2561
07/11/2560ขอชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่สาม และ 9 เดือนแรก ปี 2560
06/10/2560เอกสารข่าวแจ้งเรื่อง่”พีดีไอลงนามร่วมกับอีดีแอล-เจนฯ ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 114 MW ใน สปป.ลาว (แก้ไข)
05/10/2560เอกสารข่าวแจ้งเรื่อง่”พีดีไอลงนามร่วมกับอีดีแอล-เจนฯ ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 114 MW ใน สปป.ลาว
31/08/2560สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นใน Symbior Elements Pte. Ltd.
18/08/2560รายงานการลงทุนในตั๋วแลกเงินระยะสั้น สกุลเงินบาท ชนิดระบุชื่อผู้รับเงิน
09/08/2560ขอชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่สอง ปี 2560
08/08/2560การลงทุนในตั๋วแลกเงินระยะสั้น ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
25/04/2560แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือุห้นประจำปี 2560
12/05/2560ขอชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560
25/04/2560รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
24/02/2560ขอชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่ 4 และ ประจำปี 2559
22/02/2560การจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559
16/02/2560แจ้งการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดในบริษัทร่วม (เพิ่มเติม)
16/02/2560แจ้งการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดในบริษัทร่วม

ปี 2559

23/12/2559สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ไออีซี แม่ระมาด จำกัด (เพิ่มเติม)
21/12/2559สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ไออีซี แม่ระมาด จำกัด
06/12/2559กำหนดวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจำปี 2560
06/12/2559การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย
21/11/2559ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบีบยบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รวมถึงคำถามและข้อเสนอแนะอื่นๆ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท
09/11/2559ขอชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 และ 9 เดือนแรก ปี 2559
07/11/2559การขายโลหะสังกะสีล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงราคาโลหะสังกะสีโลก
16/09/2559แจ้งการเข้าร่วมทุน และการขายหุ้นในบริษัทย่อย
16/09/2559แจ้งการจดทะเบียนลดทุน และแจ้งการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดในบริษัทย่อย
08/09/2559เอกสารข่าวแจ้งเรื่อง “พีดีไอเร่งผลักดันกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนธุรกิจ”
08/08/2559ขอชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่สอง และครึ่งปี 2559
05/08/2559แจ้งการขายโลหะสังกะสีล่วงหน้าเพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น
28/07/2559เอกสารข่าวแจ้งเรื่อง พีดีไอหยุดผลิตแร่สังกะสีจากเหมืองแม่สอดแล้ว
22/06/2559แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย (แก้ไข)
21/06/2559แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย
11/05/2559ขอชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่หนึ่ง ปี 2559

ปี 2558

24/12/2558การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
17/12/2558แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
16/11/2558การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
13/11/2558ขอชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่สามและ 9 เดือนแรก ปี 2558
11/11/2558การแต่งตั้งกรรมการใหม่
02/11/2558ขอแจ้งกรรมการลาออก
29/09/2558ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 รวมถึงคำถามและข้อเสนอแนะอื่นๆ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท
16/09/2558แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย
15/09/2558การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
09/09/2558ขอแจ้งกรรมการตรวจสอบลาออก
10/08/2558การยกเลิกบริษัท ภูเทพ จำกัด
10/08/2558ขอชี้แจงผลการดำเนินงาน และนำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่สอง และครึ่งปีแรก ปี 2558
29/06/2558การแต่งตั้งกรรมการใหม่
28/05/2558ขอแจ้งกรรมการลาออก
11/05/2558รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ปี 2557

19/12/2557ขอแจ้งกรรมการลาออก
02/12/2557กำหนดวันหยุดประเพณีของบริษัทฯ ประจำปี 2558
11/11/2557ชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงินประจำไตรมาส 3 และ 9 เดือนแรก ปี 2557
16/10/2557ขอแจ้งกรรมการลาออก
07/10/2557ข้อพิพาทกรณีการปนเปื้อนโลหะแคดเมียม ที่อำเภอแม่สอด
29/09/2557ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รวมถึงคำถาม และข้อเสนอแนะอื่นๆ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท
29/08/2557แผนกลยุทธ์โครงการพลังงานทดแทนของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
08/08/2557ชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่สองและครึ่งปีแรก ปี 2557
15/05/2557ขอชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่หนึ่งประจำปี 2557
12/05/2557รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
08/05/2557การจดทะเบียนบริษัทในเครือใหม่ เพิ่มทุนบริษัทในเครือ และเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทในเครือ
29/04/2557แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
02/04/2557การเผยแพร่รายงานประจำปี 2556 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
27/03/2557การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นปนะจำปี 2557 บนเว็บไซต์
03/03/2557ข้อพิพาทกรณีการปนเปื้อนโลหะแคดเมียมที่อำเภอแม่สอด
28/02/2557ขอชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่ 4 และประจำปี 2556

ปี 2554

16/12/2554ผู้​บริหารลาออก​และ​แต่งตั้ง​ผู้​บริหารแทน​ผู้​บริหารที่ลาออก​
23/11/2554กำ​หนดวันหยุดตามประ​เพณีของบริษัทฯ​ ​ประจำ​ปี​ 2555
17/11/2554ขอเชิญ​ผู้​ถือหุ้นเสนอระ​เบียบวาระการประชุมสามัญ​ผู้​ถือหุ้นประจำ​ปี​ 2555 ​และ​เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา​เป็น​กรรมการบริษัท​
15/11/2554ขอชี้​แจงผลการดำ​เนินงาน​และ​นำ​ส่งงบการเงินประจำ​ไตรมาสที่สาม​และ​งวดเก้า​เดือนของปี​ 2554
16/08/2554ขอชี้​แจงผลการดำ​เนินงาน​และ​นำ​ส่งงบการเงินประจำ​ไตรมาสที่สองสิ้นสุด​ ​ณ​ ​วันที่​ 30 ​มิถุนายน​ 2554
19/05/2554ขอชี้​แจงผลการดำ​เนินงานประจำ​ไตรมาสที่​ 1 ​ของปี​ 2554
13/05/2554แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท​ ​ครั้งที่​ 02-2554
12/05/2554รายงานการประชุม​ผู้​ถือหุ้นประจำ​ปี​ 2554
29/04/2554แจ้งมติที่ประชุมสามัญ​ผู้​ถือหุ้นประจำ​ปี​ 2554
22/04/2554ความ​เห็นของ​ IFA ​เกี่ยว​กับ​การทำ​รายการเกี่ยวโยง​: ​การ​เข้า​ทำ​สัญญารับบริการทำ​เหมืองแร่​ใน​พม่า​ (แก้​ไขเพิ่มเติม)
11/04/2554การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม​ผู้​ถือหุ้นประจำ​ปี​ 2554 ​และ​รายงานประจำ​ปี​ 2553 ​บนเว็บไซต์​
25/03/2554แจ้งแต่งตั้งที่ปรึกษาการเงินอิสระสำ​หรับการ​ให้​ความ​เห็นรายการที่​เกี่ยวโยง​กัน​
01/03/2554ชี้​แจงผลการดำ​เนินงาน​ใน​รอบปี​ 2553
24/02/2554แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท​ ​ครั้งที่​ 01-2554

ปี 2553

16/11/2553ขอชี้​แจงผลการดำ​เนินงาน​และ​นำ​ส่งงบการเงินประจำ​ไตรมาสที่สาม​ ​สิ้นสุ​ ​ณ​ ​วันที่​ 30 ​กัน​ยายน​ 2553
15/11/2553แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท​ ​ครั้งที่​ 06-2553 (แก้​ไขเพิ่มเติม)/​แบบ​ F 24-1
11/11/2553แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท​ ​ครั้งที่​ 06-2553
04/11/2553กำ​หนดวันหยุดตามประ​เพณีของบริษัทฯ​ ​ประจำ​ปี​ 2554
21/10/2553ขอเชิญ​ผู้​ถือหุ้นเสนอระ​เบียบวาระการประชุมสามัญ​ผู้​ถือหุ้นประจำ​ปี​ 2554 ​และ​เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา​เป็น​กรรมการบริษัท​
16/08/2553ขอชี้​แจงผลการดำ​เนินงาน​และ​นำ​ส่งงบการเงินประจำ​ไตรมาสสอง​ ​สิ้นสุด​ ​ณ​ ​วันที่​ 30 ​มิถุนายน​ 2553
25/05/2553ขอชี้​แจงผลการดำ​เนินงาน​และ​นำ​ส่งงบการเงินประจำ​ไตรมาสแรกสิ้นสุด​ ​ณ​ ​วันที่​ 31 ​มีนาคม​ 2553
13/05/2553แต่งตั้งกรรมการ​ใหม่​
07/05/2553ขอแจ้งกรรมการลาออก​
27/04/2553ขอแจ้งกรรมการลาออก​
27/04/2553แจ้งมติที่ประชุมสามัญ​ผู้​ถือหุ้นประจำ​ปี​ 2553
03/03/2553ขอนำ​ส่งงบการเงิน​ ​และ​ชี้​แจงผลการดำ​เนินงาน​ใน​รอบปี​ 2552
17/02/2553แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท​ ​ครั้งที่​ 01-2553

ปี 2552

03/12/2552กำ​หนดวันหยุดตามประ​เพณีของบริษัทฯ​ ​ประจำ​ปี​ 2553
17/11/2552ขอนำ​ส่งงบการเงิน​และ​ชี้​แจงผลการดำ​เนินงานประจำ​ไตรมาส​และ​สำ​หรับงวดเก้า​เดือนสิ้นสุด​ ​ณ​ ​วันที่​ 30 ​กัน​ยายน​ 2552
12/11/2552แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท​ ​ครั้งที่​ 04-2552
03/11/2552ขอเชิญ​ผู้​ถือหุ้นเสนอระ​เบียบวาระการประชุมสามัญ​ผู้​ถือหุ้นประจำ​ปี​ 2553 ​และ​เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา​เป็น​กรรมการบริษัท​
20/10/2552ขอแจ้งกรรมการลาออก​
17/08/2552ขอนำ​ส่งงบการเงิน​และ​ชี้​แจงผลการดำ​เนินงานประจำ​ไตรมาส​และ​สำ​หรับงวดหกเดือนสิ้นสุด​ ​ณ​ ​วันที่​ 30 ​มิถุนายน​ 2552
18/05/2552ขอชี้​แจงผลการดำ​เนินงาน​และ​นำ​ส่งงบการเงินประจำ​ไตรมาสแรกสิ้นสุด​ ​ณ​ ​วันที่​ 31 ​มีนาคม​ 2552
13/05/2552การแต่งตั้งกรรมการ​ใหม่​
27/04/2552ขอแจ้งกรรมการลาออก​
24/04/2552แจ้งมติที่ประชุมสามัญ​ผู้​ถือหุ้นประจำ​ปี​ 2552
23/03/2552การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม​ผู้​ถือหุ้น​ ​ประจำ​ปี​ 2552
03/03/2552ขอนำ​ส่งงบการเงินประจำ​ปีสิ้นสุด​ ​ณ​ ​วันที่​ 31 ​ธันวาคม​ 2551 ​และ​ชี้​แจงผลการดำ​เนินงาน​ใน​รอบปี​ 2551
19/02/2552แจ้งเปลี่ยนแปลงขอบเขต​ ​หน้าที่​ ​ความ​รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ​
19/02/2552แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท​ ​ครั้งที่​ 01-2552

ปี 2551

19/12/2551แจ้งวันหยุดตามประ​เพณีของบริษัทฯ​ ​ประจำ​ปี​ 2552 ​เพิ่มเติม​
14/11/2551ชี้​แจงผลการดำ​เนินงานประจำ​ไตรมาสสาม​ ​และ​สำ​หรับงวดหกเดือนสิ้นสุด​ ​ณ​ ​วันที่​ 30 ​กัน​ยายน​ 2551
12/11/2551การเปลี่ยนแปลงกรรมการ​
07/11/2551กำ​หนดวันหยุดตามประ​เพณีของบริษัทฯ​ ​ประจำ​ปี​ 2552
08/10/2551ขอเชิญ​ผู้​ถือหุ้นเสนอระ​เบียบวาระการประชุมสามัญ​ผู้​ถือหุ้นประจำ​ปี​ 2552 ​และ​เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา​เป็น​กรรมการบริษัท​
15/08/2551ชี้​แจงผลการดำ​เนินงานประจำ​ไตรมาสสอง​ ​และ​สำ​หรับงวดหกเดือนสิ้นสุด​ ​ณ​ ​วันที่​ 30 ​มิถุนายน​ 2551
16/05/2551ชี้​แจงผลการดำ​เนินงาน​และ​นำ​ส่งงบการเงินประจำ​ไตรมาสแรกของปี​ 2551
08/05/2551อนุญาต​ให้​เปิดการทำ​เหมือง​
24/04/2551แจ้งมติที่ประชุมสามัญ​ผู้​ถือหุ้นประจำ​ปี​ 2551
17/04/2551การแต่งตั้งกรรมการ​ใหม่​และ​รายชื่อกรรมการสำ​หรับ​ AGM
08/04/2551ผู้​ถือหุ้นราย​ใหม่​ใน​บริษัท​ ​ผา​แดงอินดัสทรี​ ​จำ​กัด​ (มหาชน)
08/04/2551การขายหุ้น​ ​กรรมการลาออก​ ​และ​การแต่งตั้งกรรมการ​และ​กรรมการ​ผู้​จัดการคน​ใหม่​
20/03/2551การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม​ผู้​ถือหุ้นประจำ​ปี​ 2551
15/02/2551ชี้​แจงผลการดำ​เนินงาน​ใน​รอบปี​ 2550 ​และ​ MD&A
12/02/2551แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท​ ​ครั้งที่​ 01-2551
09/01/2551ผา​แดงฯ​ ​แจ้ง​ความ​คืบหน้าการดำ​เนินงานของบริษัทย่อย​และ​บริษัทร่วมค้า​

ปี 2550

28/12/2550ผา​แดงฯ​ ​แจ้ง​ความ​คืบหน้าการขอประทานบัตรเหมืองแม่สอด​
26/12/2550แจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์​โทรศัพท์​
12/11/2550ขอนำ​ส่งงบการเงิน​และ​ชี้​แจงผลการดำ​เนินงานประจำ​ไตรมาส​และ​สำ​หรับงวดเก้า​เดือนสิ้นสุด​ ​ณ​ ​วันที่​ 30 ​กัน​ยายน​ 2550
07/11/2550แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดำ​รงตำ​แหน่ง​ใหม่​อีกวาระหนึ่ง​
30/10/2550กำ​หนดวันหยุดตามประ​เพณีของบริษัทฯ​ ​ประจำ​ปี​ 2551
10/10/2550แจ้งมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติการ​ใช้​พื้นที่ป่า​ไม้​ใน​พื้นที่ลุ่มน้ำ​ชั้นที่​ 1 A ​เพื่อทำ​เหมืองแร่​
04/09/2550ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง​ผู้​ถือหุ้นของบริษัทฯ​
14/08/2550ชี้​แจงผลการดำ​เนินงานประจำ​ไตรมาส​และ​สำ​หรับงวดหกเดือนสิ้นสุด​ ​ณ​ ​วันที่​ 30 ​มิถุนายน​ 2550
16/05/2550การอธิบายผลกระทบ​จาก​การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี​
08/05/2550รายงานการประชุมสามัญ​ผู้​ถือหุ้นประจำ​ปี​ 2550
24/04/2550แจ้งมติที่ประชุมสามัญ​ผู้​ถือหุ้นประจำ​ปี​ 2550
23/04/2550แจ้งเอกสารข่าวการลงนาม​ใน​สัญญาร่วมกิจการของบริษัท​ ​ยูมิคอร์​
23/03/2550รายงานประจำปี 2549
23/03/2550ขอเชิญประชุมสามัญ​ผู้​ถือหุ้นประจำ​ปี​ 2550
22/02/2550ขอนำ​ส่งงบการเงินประจำ​ปีสิ้นสุด​ ​ณ​ ​วันที่​ 31 ​ธันวาคม​ 2549 ​และ​ชี้​แจงผลการดำ​เนินงาน​

ปี 2549

14/11/2549ขอนำ​ส่งงบการเงิน​และ​ชี้​แจงผลการดำ​เนินงานประจำ​ไตรมาส​และ​สำ​หรับงวดเก้า​เดือนสิ้นสุด​ ​ณ​ ​วันที่​ 30 ​กัน​ยายน​ 2549
12/10/2549ขอแจ้งการลาออกของกรรมการ​
09/10/2549การลงนาม​ใน​สัญญาร่วมทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอล​
10/08/2549แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท​ ​ครั้งที่​ 03-2549
10/05/2549แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท​ ​ครั้งที่​ 02-2549
03/04/2549แจ้งกรรมการลาออก​ ​ผู้​บริหารเกษียณอายุ​ ​และ​การเปลี่ยนแปลงตำ​แหน่ง​ผู้​บริหาร​
24/02/2549แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท​ ​ครั้งที่​ 01-2549
05/01/2549การขายโลหะสังกะสีล่วงหน้า​เพื่อลดการเสี่ยงราคา​โลหะสังกะสี​โลก​ ​สำ​หรับปี​ 2550

ปี 2561

TOP