อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26-27 เลขที่ 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

+66(0) 2695-9499

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ :
+66(0) 2695-9317

ฝ่ายเลขานุการกรรมการบริษัท :
+66(0) 2695-9335

+66(0) 2695-9495

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ :
IR@padaeng.co.th

ฝ่ายเลขานุการกรรมการบริษัท :
Boardsec@padaeng.co.th

ข้อเสนอแนะข้อร้องเรียนสอบถามข้อมูล