อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26-27 เลขที่ 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

+66(0) 2695-9499

+66(0) 2695-9495

นักลงทุนสัมพันธ์ :
IR@padaeng.co.th
เลขานุการกรรมการบริษัท :
Boardsec@padaeng.co.th
(สุธาทิพย์ พิลาสรมย์)

ข้อเสนอแนะข้อร้องเรียนสอบถามข้อมูล