พีดีไอ อีโค

พีดีไอ อีโค   เป็นกลุ่มธุรกิจที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

โครงการสำคัญที่สุดในกลุ่มธุรกิจนี้ คือ พีดีไอ ตาก อีโค เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัท พีดีไอตาก อีโค จำกัด (บริษัทย่อยที่พีดีไอถือหุ้นร้อยละ 100) กับบริษัท โดวา อีโค  ซิสเต็ม จำกัด ( บริษัทย่อยของบริษัท โดวา โฮลดิ้งส์ จำกัด) ในปี 2559  โดยพีดีไอ ตาก อีโค ถือหุ้นร้อยละ 51  เพื่อร่วมดำเนินธุรกิจด้านการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมจากพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยปีละ  50,000  ตัน

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนี้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเป็นไปในเชิงบวก การออกแบบโรงงานไม่เพียงแต่จะมุ่งเน้นมาตรฐานซึ่งเป็นยอมรับในระดับสากลเท่านั้น ยังคำนึงถึงการปกป้องผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วย   โครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการสร้างความเข้าใจกับชุมชนซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและขั้นตอนการจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรืออีเอชไอที่มีความคืบหน้าไปมาก ทั้งนี้คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ภายในปี 2562  ซึ่งจะใช้เงินลงทุน  600  ล้านบาท  โดยใช้เงินทุนของพีดีไอ 240  ล้านบาท

โครงการเนื่องจากเป็นโครงการฯ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการกากอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  โครงการฯ จึงได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 19  เมษายน 2559  โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะให้การสนับสนุนด้านข้อมูลเกี่ยวกับกากของเสียอุตสาหกรรม และข้อแนะนำด้านนโยบายเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการกากของเสียเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆ  รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้

ข้อมูลเพิ่มเติม www.pditakeco.com