ผาแดงอินดัสทรีฯ เผยคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการเข้าถือห