นโยบายต่อต้านการทุจริต

พีดีไอปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามนโยบายของเราที่ไม่สนับสนุนการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นโดยสิ้นเชิง เพื่อให้บรรลุผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พวกเราที่พีดีไอเชื่อว่า ชื่อเสียงอันเป็นที่ยอมรับในด้านความซื่อตรงและซื่อสัตย์ของเราจะทำให้เราสามารถรักษาความสัมพันธ์อันดียิ่งกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ไว้ได้ ความร่วมมือของทุกคนในบริษัทจึงมีส่วนสำคัญต่อการบรรลุผลตามพันธะกิจของเรา

พีดีไอถือเป็นหน้าที่ของกรรมการบริษัท ผู้จัดการและพนักงานทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติทั้งหมดที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

พีดีไอจะดำเนินการสื่อสาร นโยบายต่อต้านการทุจริต ไปยังผู้ที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท รับทราบ เพื่อให้เข้าใจถึงนโยบายและวิสัยทัศน์ของบริษัท และสนับสนุนให้ บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว ยึดมั่นในมาตรการต่อต้านการทุจริต เช่นเดียวกัน

“ความสำเร็จของเรา ขับเคลื่อนโดย แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และปราศจากการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น”

หัวข้อ ดู ดาวน์โหลด
นโยบายต่อต้านการทุจริต