อาสา สารสิน ( อายุ 81 ปี )

ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • B.A. (Business Administration), Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2550
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) ปี 2551
 • หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) ปี 2556
ตำแหน่งปัจจุบัน
ในบริษัทจดทะเบียน
 • 2541 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • 2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 • 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบันอื่น
 • 2536 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรี่ จำกัด
 • 2538 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด
 • 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
 • 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ อมตะสปริง คันทรี่ คลับ
 • 2547 – ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ
 • 2548 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
 • 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด
 • 2559 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2520 – 2523 เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเบลเยียม และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
 • 2525 – 2529 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 • 2529 – 2531 เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 2534 – 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • 2535 – 2541 ประธานผู้บริหาร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • 2537 – 2547 นายกสมาคมไทย – ลาว
 • 2538 – 2551 รองประธานกรรมการ และที่ปรึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • 2538 – 2547 กรรมการ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2542 – 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • 2543 – 2555 ราชเลขาธิการ
 • 2549 – 2559 ประธานกรรมการ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2530

ฟรานซิส แวนเบลเลน ( อายุ 59 ปี )

กรรมการ กรรมการผู้จัดการ
และกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษา​
 • Master’s Degree in Chemical Engineering,
  Catholic University Leuven (KUL), ประเทศเบลเยียม
 • Master of Business Administration,
  Vlerick Management School, ประเทศเบลเยียม
การอบรม
 • Process Management, Harvard, Cambridge ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Strategic Innovation Management, Insead, Fontainebleau, ประเทศฝรั่งเศส
 • Business Excellence Assessment, EFQM, Brussels, ประเทศเบลเยียม
 • Multicultural Leadership, Ashridge, London, UK
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กรุงเทพฯ ประเทศไทย

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2556
ตำแหน่งปัจจุบัน
ในบริษัทจดทะเบียน
 • 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบันอื่น
 • 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีดีไอ ตาก อีโค จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีดีไอ อีโค จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีดีไอ ซีอาร์ที จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีดีไอ แมททีเรียล จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • 2557 – ปัจจุบัน Vice-President, หอการค้าเบลเยียม-ลักเซมเบอร์ก/ไทย กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2555 – 2559 กรรมการ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • 2554 – 2559 กรรมการ บริษัท GMM Quartz NV, Antwerp, ประเทศเบลเยียม
 • 2555 – 2558 กรรมการ บริษัท ภูเทพ จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • 2554 – 2558 Chairman of the Supervisory Board, GMM Quartz, Berlin ประเทศเยอรมนี
 • 2554 – 2558 กรรมการ บริษัท OMM, Aydin ประเทศตรุกี
 • 2554 – 2558 Managing Director, GMM Quartz NV, Antwerp ประเทศเบลเยียม
 • 2544 – 2554 Plant Manager, Umicore Precious Metals Refining Operations, Hoboken ประเทศเบลเยียม
 • 2543 – 2544 Head of Department Precious Metals Operations, Umicore, Hoboken ประเทศเบลเยียม
 • 2541 – 2543 Head of Department Knowledge & Supply Chain management, Umicore, Hoboken ประเทศเบลเยียม
 • 2539 – 2541 Head of Department Human Resources & Business Excellence, Umicore, Brussels ประเทศเบลเยียม
 • 2539 Manager Total Quality Management, Umicore, Hoboken ประเทศเบลเยียม
 • 2533 – 2539 Manager Raw Materials Sampling, Umicore, Hoboken ประเทศเบลเยียม
 • 2527 – 2533 Manager Precious Metals Refinery, Umicore, Hoboken ประเทศเบลเยียม
 • 2524 – 2527 Manager Special Metals Refinery, Umicore, Hoboken ประเทศเบลเยียม
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ : วันที่ 26 เมษายน 2555

สดาวุธ เตชะอุบล (อายุ 65 ปี)

กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษา
 • Honorable Degree (Business Administration), Kensington University, California, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Commerce Diploma, Davis School, Brighton, ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 12 ปี 2554
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 ปี 2559
  สถาบันวิทยาการพลังงาน
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 66/2007
 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 14/2016
ตำแหน่งปัจจุบัน
ในบริษัทจดทะเบียน
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 • 2553 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบันอื่น
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีดีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียโซนเวนเจอร์ จำกัด
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีบีที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ชมรมส่งเสริมการค้าสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับนานาชาติ (องค์กรของประเทศจีน)
 • 2553 – ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย
 • 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จำกัด
 • 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โพรฟิท เวนเจอร์ส จำกัด
 • 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านไร่เตชะอุบล จำกัด
 • 2537 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2547 – 2556 กรรมการ บริษัท แลนด์มาร์ค ดีเวลล็อปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
 • 2552 – 2555 กรรมการและกรรมการบริหาร บลจ. เอ็มเอฟซี (มหาชน)
 • 2550 – 2552 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นบิดาของนายทอมมี่ เตชะอุบล

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

ทอมมี่ เตชะอุบล ( อายุ 33 ปี )

กรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (MBA) (เกียรตินิยม)
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี Bachelor of Commerce, Finance Major (เกียรตินิยม)
  The University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรี Bachelor of Laws, the University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
การอบรม
 • หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 40
  สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 88/2554
 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 13/2016
การอบรมอื่นๆ
 • หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 40 สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการการลงทุน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบันอื่น
 • 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จำกัด
 • 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านไร่เตชะอุบล จำกัด
 • 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2554 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (สายพัฒนาธุรกิจ) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 • 2549 – 2554 กรรมการ บริษัท คันทรี่ สเตท จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นบุตรของนายสดาวุธ เตชะอุบล

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ : 7 พฤษภาคม 2558

ประภา ปูรณโชติ( อายุ 62 ปี )

กรรมการ และกรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
 • หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 (วตท 14) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ 2)
  สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (วพน 6)
  สถาบันวิทยาการพลังงาน
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 148/2554
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2547 – 2554 รองกรรมการผู้จัดการ และจ้าหน้าที่บริหารผู้บริหารสายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2545 – 2547 รองกรรมการผู้จัดการ และ เจ้าหน้าที่บริหารผู้บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ : 29 มิถุนายน 2558

วิมล ชาตะมีนา ( อายุ 57 ปี )

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 228/2016
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบันอื่น
 • 2559 – ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2556 – 2559 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • 2555 – 2556 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • 2554 – 2555 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • 2552 – 2554 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเครื่องมือทางการคลัง สำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2559

คาเรล วินค์ ( อายุ 78 ปี )

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา
 • Master’s Degree in Electrical and Mechanical Engineering, Katholieke Universiteit Leuven (KUL) ประเทศเบลเยียม
 • Master of Business Administration, Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ยังไม่ได้รับการอบรมหลักสูตรกรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน
 • 2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • 2551 – ปัจจุบัน Director, La Monnaie Opera House
 • 2549 – ปัจจุบัน Coordinator European Commission ERTMS, for Railway Transport
 • 2548 – ปัจจุบัน Director, Tessenderlo Chemicals ประเทศเบลเยียม
 • 2551 – ปัจจุบัน Senior Advisor, Roland Berger Consultants ประเทศเยอรมนี
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2550 – 2559 Director, Nyrstar N.V., ประเทศเบลเยียม
 • 2553 – 2556 Chairman of BAM (Antwerp Mobility Program) ประเทศเบลเยียม
 • 2545 – 2548 Chief Executive Officer, NMBS/SNCB (Belgian Railways) ประเทศเบลเยียม
 • 2543 – 2545 Chairman, Sibelco ประเทศเบลเยียม
 • 2538 – 2551 CEO&Chairman, Umicore ประเทศเบลเยียม
 • 2537 – 2531 CEO, Bekaert ประเทศเบลเยียม
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ : 13 กรกฎาคม 2543

วินัย วามวาณิชย์ ( อายุ 76 ปี )

กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษา
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพนักบัญชี CPA ประเทศออสเตรเลีย
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Advance Audit Committee Program 2013
 • หลักสูตร Chartered Director Class 2007
 • หลักสูตร Audit Committee Program 2007
 • หลักสูตร DCP Refresher Course
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP), 2001
 • หลักสูตร Chairman 2000
 • หลักสูตร Creating a Strategic Direction
 • หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 1/2016
 • หลักสูตร The Power of Culture: From Performance Culture to Winning Culture, 2016
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน
 • 2541 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • 2558 – ปัจจุบัน อนุกรรมการกลั่นกรองและสัมภาษณ์กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พลังโสภณ จำกัด
 • 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอนทิเนนทอล ปิโตรเคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2544 – 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2543 – 2544 กรรมการบริหาร บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด
 • 2540 – 2543 กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิเทอนัล ปิโตรเคมีคอล จำกัด
 • 2532 – 2540 ประธานกรรมการบริหาร เครือบริษัท แอควาสตาร์
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : 0.0035
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2541

อัศวิน คงสิริ ( อายุ 71 ปี )

กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขา Philosophy, Politics and Economics
  มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 5/2001
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 11/2001
การอบรมอื่นๆ
 • Banff School of Advanced Management, Alberta ประเทศแคนาดา
 • การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • CG Forum 1/2016 จริยธรรม: จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Chairman Forum 2016: Corporate Governance VS Corporate Performance: Duty or Choice? ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน
 • 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • 2542 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) (โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล)
 • 2542 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • 2537 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)
 • 2536 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบันอื่น
 • 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด
 • 2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Ton Poh Thailand Fund
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2554 – 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2553 – 2555 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2553 – 2555 ประธานกรรมการ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2553 – 2554 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
 • 2552 – 2553 กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2549 – 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • 2546 – 2550 กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเรตติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด
 • 2544 – 2555 รองประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 • 2542 – 2546 กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2533 – 2541 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2524 – 2541 กรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ : 10 เมษายน 2524

ดร. คุรุจิต นาครทรรพ ( อายุ 61 ปี )

กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา​
 • Ph.D. in Petroleum Engineering, University of Oklahoma, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • M.S. in Petroleum Engineering, University of Oklahoma, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • B.S. (with Special Distinction) in Petroleum Engineering, University of Oklahoma, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2010
 • หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 12/2011
 • หลักสูตร R-CF-Chairman Forum (R-CF) รุ่นที่ 2/2013
 • หลักสูตร Collective Action Against Corruption Conference (C-Conference) รุ่นที่ 1/2014
การอบรมอื่นๆ
 • Senior Executive Programme (SEP 60), The London Business School ประเทศอังกฤษ ปี 2549
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 46 ปี 2548 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51 ปี 2551-2552 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม (TEPCoT) รุ่นที่ 3 ปี 2553 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง (LFC) รุ่นที่ 2 ปี 2554, มูลนิธิสัมมาชีพ เครือมติชน
 • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางการปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 2 ปี 2554 สำนักงานศาลปกครอง
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 13 ปี 2554-2555
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 ปี 2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (SPSDM) ปี 2555 สำนักงาน ก.พ./บริษัท ACI หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 ปี 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบันอื่น
 • 2558 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านพลังงาน
 • 2558 – ปัจจุบัน สมาชิก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 2558 – ปัจจุบัน ประธานร่วม (ฝ่ายไทย) ในองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thai Joint Authority)
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประสบการณ์ทำงาน
 • ก.พ. – ต.ค. 2559 กรรมการ สภาวิจัยแห่งชาติ
 • ต.ค. 57 – ก.ย. 58 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
 • มิ.ย. – ก.ย. 2558 ปลัดกระทรวงพลังงาน
 • ต.ค. 57-มิ.ย. 58 รองปลัดกระทรวงพลังงาน
 • ก.ค. – ก.ย. 2557 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
 • 2554 – 2557 กรรมการและประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • 2553 – 2557 รองปลัดกระทรวงพลังงาน
 • 2551 – 2553 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
 • 2550 – 2557 กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ : 25 เมษายน 2559

ดร. โชคชัย อักษรนันท์ ( อายุ 74 ปี )

กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี University of New Brunswick ประเทศแคนาดา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี University of New Brunswick ประเทศแคนาดา
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (Refresh) ปี 2551
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2551
การอบรมอื่นๆ
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 (วปรอ. 311) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) กระทรวงกลาโหม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน
 • 2553 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบันอื่น
 • 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • 2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
 • 2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด
ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียน
 • ก.ย. 2557 – ต.ค. 2558 รักษาการประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 • 2550 – 2553 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • 2550- 2553 ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2548 – 2554 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์ และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2548 – 2554 ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2545 – 2553 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2537 – 2541 กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2545 – 2550 ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
 • 2542 – 2545 กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บบส.)
 • 2539 – 2542 กรรมการ ธนาคารนำเข้า – ส่งออก (EXIM Bank)
 • 2551 – 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ ที่สำคัญ
 • ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ประธานหอการค้าและอาเซี่ยน (ASEAN CCI)
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • สมาชิกวุฒิสภา
 • สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ สสร. 2550
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี