นายฟรานซิส แวนเบลเลน ( อายุ 59 ปี )

กรรมการ กรรมการผู้จัดการ
และกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษา​
 • Master’s Degree in Chemical Engineering,
  Catholic University Leuven (KUL), ประเทศเบลเยียม
 • Master of Business Administration,
  Vlerick Management School, Gent, ประเทศเบลเยียม
การอบรม
 • Process Management, Harvard, Cambridge ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Strategic Innovation Management, Insead, Fontainebleau, ประเทศฝรั่งเศส
 • Business Excellence Assessment, EFQM, Brussels, ประเทศเบลเยียม
 • Multicultural Leadership, Ashridge, London, UK
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กรุงเทพฯ ประเทศไทย

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2556
ตำแหน่งปัจจุบัน
ในบริษัทจดทะเบียน
 • 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบันอื่น
 • 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีดีไอ ตาก อีโค จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีดีไอ อีโค จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีดีไอ ซีอาร์ที จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีดีไอ แมททีเรียล จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • 2557 – ปัจจุบัน Vice-President, หอการค้าเบลเยียม-ลักเซมเบอร์ก/ไทย กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2555 – 2559 กรรมการ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • 2554 – 2559 กรรมการ บริษัท GMM Quartz NV, Antwerp, ประเทศเบลเยียม
 • 2555 – 2558 กรรมการ บริษัท ภูเทพ จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • 2554 – 2558 Chairman of the Supervisory Board, GMM Quartz, Berlin ประเทศเยอรมนี
 • 2554 – 2558 กรรมการ บริษัท OMM, Aydin ประเทศตรุกี
 • 2554 – 2558 Managing Director, GMM Quartz NV, Antwerp ประเทศเบลเยียม
 • 2544 – 2554 Plant Manager, Umicore Precious Metals Refining Operations, Hoboken ประเทศเบลเยียม
 • 2543 – 2544 Head of Department Precious Metals Operations, Umicore, Hoboken ประเทศเบลเยียม
 • 2541 – 2543 Head of Department Knowledge & Supply Chain management, Umicore, Hoboken ประเทศเบลเยียม
 • 2539 – 2541 Head of Department Human Resources & Business Excellence, Umicore, Brussels ประเทศเบลเยียม
 • 2539 Manager Total Quality Management, Umicore, Hoboken ประเทศเบลเยียม
 • 2533 – 2539 Manager Raw Materials Sampling, Umicore, Hoboken ประเทศเบลเยียม
 • 2527 – 2533 Manager Precious Metals Refinery, Umicore, Hoboken ประเทศเบลเยียม
 • 2524 – 2527 Manager Special Metals Refinery, Umicore, Hoboken ประเทศเบลเยียม
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ชิตชัย ทวีพาณิชย์ ( อายุ 55 ปี )

ผู้อำนวยการ – ทรัพยากรบุคคล

คุณวุฒิการศึกษา​
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 208 ปี 2558
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) รุ่นที่ 25/2015
การอบรมอื่นๆ
 • หลักสูตร CSR for Corporate Sustainability ปี 2555
 • หลักสูตร Business Communication Skill ปี 2556
 • หลักสูตร Business Excellence Model ประเทศเบลเยียม ปี 2556
 • หลักสูตร CSR : Global Reporting Initiative (GRI : G4) ปี 2557
 • หลักสูตร Advanced Communication Skill: Communicating Difficult Messages ปี 2559
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน
 • 2557 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ – ทรัพยากรบุคคล บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2556 – 2557 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • 2545 – 2556 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานกลาง บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • 2540 – 2545 ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานกลาง บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ชยะ หัสดิเสวี ( อายุ 54 ปี )

ผู้อำนวยการ – การค้า

คุณวุฒิการศึกษา
 • Master Degree of Management in Finance สถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP), 2014
การอบรมอื่นๆ
 • หลักสูตร London Metal Exchange 2001
 • หลักสูตร Zinc College 2001 ประเทศเปรู
 • หลักสูตร Strategic Procurement Fraud ประเทศสิงคโปร์ ปี 2555
 • หลักสูตร Business Communication Skill ปี 2556
 • หลักสูตร Business Excellence Model ปี 2556
 • หลักสูตร CSR : Global Reporting Initiative (GRI : G4) ปี 2557
 • หลักสูตร Advanced Communication Skill: Communicating Difficult Messages ปี 2559
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน
 • 2557 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ – การค้า บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2556 – 2557 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการค้า บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • 2549 – 2556 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายจัดหา บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • 2547 – 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

อรรณพ ตังคณานุกูลชัย ( อายุ 59 ปี )

ผู้อำนวยการ – ประสานงานราชการและกฎหมาย

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโทสาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
การอบรม
 • หลักสูตร International Conference on Cadmium in Food Human Health ปี 2553
 • หลักสูตร Business Excellence Model ปี 2556
 • หลักสูตร CSR : Global Reporting Initiative (GRI : G4) ปี 2557
 • หลักสูตร Advanced Communication Skill: Communicating Difficult Messages ปี 2559
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน
 • 2557 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ – ประสานงานราชการและกฎหมาย บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2551 – 2557 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายประสานงานราชการและกฎหมาย บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • 2545 – 2551 ผู้จัดการอาวุโสส่วนการบุคคลกลาง บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

มาโนช จรูญวุฒิธรรม ( อายุ 51 ปี )

ผู้อำนวยการ – ปฏิบัติการ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
 • หลักสูตร Training for Zinc Conversion Project ประเทศเยอรมนี ปี 2537
 • หลักสูตร International Symposium on Lead and Zinc Processing ประเทศอัฟริกาใต้ ปี 2551
 • หลักสูตร Zinc College 2010 ประเทศแคนาดา
 • หลักสูตร Senior Executive Program 2013 สถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Business Excellence Model ปี 2556
 • หลักสูตร CSR : Global Reporting Initiative (GRI : G4) ปี 2557
 • หลักสูตร Advanced Communication Skill: Communicating Difficult Messages ปี 2559
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน
 • 2560 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ – ปฏิบัติการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2557 – 2560 ผู้อำนวยการโรงงานตาก บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • 2551 – 2556 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการผลิต บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • 2539 – 2551 ผู้จัดการอาวุโสส่วนสกัดแร่ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

วรทิพย์ ฤกษ์พิบูลย์ ( อายุ 51 ปี )

ผู้อำนวยการ – การเงิน

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP), 2014
การอบรม
 • หลักสูตร Business Communication Skill ปี 2556
 • หลักสูตร Business Excellence Model ปี 2556
 • หลักสูตร CSR : Global Reporting Initiative (GRI : G4) ปี 2557
 • หลักสูตร Accounting & Tax ปี 2558
 • หลักสูตร Financial Reporting Update ปี 2558
 • หลักสูตร CFO Current Issues ปี 2558
 • หลักสูตร ก้าวให้ทันบัญชีและภาษี ปี 2559 (รุ่นที่ 1) สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Strategic CFO รุ่นที่ 2 ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้ ปี 2559 สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ในอนาคต ปี 2559 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตร มาตรฐานบัญชีธุรกิจ SMEs กับกฎหมายภาษีปี 2560 รุ่นที่ 1
 • หลักสูตร Advanced Communication Skill: Communicating Difficult Messages ปี 2559
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน
 • 2557 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ – การเงิน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2556 – 2557 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – 2556 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน และบัญชี บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • 2549 – 2555 ผู้จัดการส่วนอาวุโส – การเงิน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ ( อายุ 59 ปี )

ผู้อำนวยการ – ตรวจสอบภายใน
เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก สาขา Materials Engineering, Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท สาขา Metallurgical Engineering, Lehigh University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท สาขา Mechanical Engineering, Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม (เลขานุการบริษัท)
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 33/2003
  • หลักสูตร ระบบทะเบียนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ปี 2548
  • หลักสูตร The New SEC. Act ปี 2549
  • หลักสูตร Effective Minutes Taking ปี 2549
  • หลักสูตร รายงานผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559
 • ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร กฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำหรับเลขานุการ ปี 2543
 • สมาคมบริษัทจดทะเบียน
  • หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท ปี 2558
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • National Research Alliance Dialogue on Corporate Governance 2016
การอบรม (งานตรวจสอบภายใน)
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Internal Audit and Added for the Company ปี 2548
  • หลักสูตร D&O Insurance: Mitigating Directors Liabilities Risk ปี 2551
  • หลักสูตร งบการเงินกับการคอรัปชั่นในตลาดทุน 1/2555
  • หลักสูตร Anti-Corruption: Practical Guide ปี 2556
 • สมาคมบริษัทจดทะเบียน
  • หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติการอย่างไร ปี 2543
  • หลักสูตร Organization Risk Management ปี 2548
  • หลักสูตร TLCA Annual Risk Management ปี 2555
 • สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
  • หลักสูตร Practical Course on Environmental Management System and Internal Audit ปี 2542
 • สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้ ปี 2559
การอบรมอื่นๆ
 • หลักสูตร CSR : Global Reporting Initiative (GRI : G4) ปี 2557
 • หลักสูตร Advanced Communication Skill: Communicating Difficult Messages ปี 2559
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน
 • 2557 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ – ตรวจสอบภายใน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • 2545 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2551 – 2557 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • 2541 – 2551 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • 2539 – 2541 ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนเทคนิค บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

สาคร สุริยาภิวัฒน์ ( อายุ 36 ปี )

ผู้อำนวยการ – พัฒนาธุรกิจ

คุณวุฒิการศึกษา
 • MBA., The University of Texas at Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
 • หลักสูตร ปัจจัยแห่งความสำเร็จและประสบการณ์จากโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน ปี 2559 สมาคมการจัดการของเสีย (ประเทศไทย)
 • หลักสูตรนักบัญชีภาษีอากร ปี 2559 สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตร REIT/IFF: หลักเกณฑ์และภาษีที่เกี่ยวข้อง ปี 2559, สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย-ชมรมวาณิชธนกิจ
 • หลักสูตร ทำความเข้าใจการวัดมูลค่ายุติธรรมตาม TFRS13 ปี 2559สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตร ประเด็นที่ควรรู้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ในอนาคต ปี 2559 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน
 • 2559 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ – พัฒนาธุรกิจ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2558 – 2559 Senior Vice President, JVS Financial Advisory
 • 2550 – 2557 Deputy Head-Investment Banking ธนาคารกสิกรไทย
 • 2544 – 2547 Senior Assistant Audit บริษัท ไพร้ส์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส