2560 ปฏิทิน
 • 02
  มกราคม

  ชดเชยวันสิ้นปี

 • 03
  มกราคม

  ชดเชยวันขึ้นปีใหม่  

 • 13
  กุมภาพันธ์

  ชดเชยวันมาฆบูชา

 • 24
  กุมภาพันธ์

  งบการเงินปี 2559

 • 09
  มีนาคม

  XM
   

 • 13
  มีนาคม

  Record  Date เพื่อสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

 • 14
  มีนาคม

  ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันทำการถัดไป
  นับจากวัน Record Date

 • 06
  เมษายน

  วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

 • 13
  เมษายน

  วันสงกรานต์

 • 14
  เมษายน

  วันสงกรานต์

 • 17
  เมษายน

  ชดเชยวันสงกรานต์

 • 25
  เมษายน

  ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560

 • 28
  เมษายน

  XD

 • 01
  พฤษภาคม

  วันแรงงานแห่งชาติ

 • 02
  พฤษภาคม

  รายงานประจำปี 2559

 • 03
  พฤษภาคม

  Record  Date  เพื่อสิทธิรับเงินปันผล

 • 04
  พฤษภาคม

  ปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิรับเงินปันผล 
  ณ วันทำการถัดไปนับจากวัน Record Date

 • 05
  พฤษภาคม

  วันฉัตรมงคล

 • 10
  พฤษภาคม

  วันวิสาขบูชา

 • 15
  พฤษภาคม

  งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2560
  *อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • 18
  พฤษภาคม

  วันจ่ายเงินปันผล

 • 10
  กรกฎาคม

  ชดเชยวันอาสาฬหบูชา  

 • 14
  สิงหาคม

  ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

 • 15
  สิงหาคม

  งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2560
  *อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • 23
  ตุลาคม

  วันปิยมหาราช  

 • 14
  พฤศจิกายน

  งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2560
  *อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • 05
  ธันวาคม

  วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช