บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตโลหะสังกะสีแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2524 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2530 โดยแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2537 และในปี 2539 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,260 ล้านบาท และได้ชำระมูลค่าหุ้นเต็มจำนวนเมื่อปี 2543

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมรวมถึงคำถามและข้อเสนอแนะอื่นๆ และการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบุติเพื่อการรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวและความเคลื่อนไหว