โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดล่าสุดของบริษัทฯ

No. Name No. of Shares % of Total Shares
1. บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 56,499,900 25.000
2. กระทรวงการคลัง 31,200,000 13.805
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 17,246,158 7.631
4. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 7,301,070 3.231
5. นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ 3,622,400 1.603
6. นายวิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ 2,957,000 1.308
7. นายธวัช ตันติเมธ 2,279,700 1.009
8. นายนุรักษ์ มหัทธนะอานนท์ 2,133,400 0.944
9. นางนันทา รุ่งนพคุณศรี 2,008,400 0.889
10. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 1,916,390 0.848