พีดีไอ อีโค เป็นกลุ่มธุรกิจที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

โครงการที่สำคัคญที่สุดในกลุ่มธุรกิจนี้ คือ พีดีไอ ตาก อีโค เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัท พีดีไอ ตาก อีโค จำกัด (บริษัทย่อยที่พีดีไอถือหุ้นร้อยละ 100) กับบริษัท โดวา อีโค ซิสเต็ม จำกัด ( บริษัทย่อยของบริษัท โดวา โฮลดิ้งส์ จำกัด) ในปี 2559 โดยพีดีไอ ตาก อีโค ถือหุ้นร้อยละ 51 เพื่อร่วมดำเนินธุรกิจด้านการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมจากพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยปีละ 50,000 ตัน

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนี้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุญาตต่างๆ ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ การออกแบบโรงงานไม่เพียงแต่จะมุ่งเน้นมาตรฐานซึ่งเป็นยอมรับในระดับสากลเท่านั้น ยังคำนึงถึงการปกป้องผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งนี้คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ภายในปี 2562 ซึ่งจะใช้เงินลงทุน 600 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนของพีดีไอ 240 ล้านบาท

เนื่องจากเป็นโครงการฯ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการกากอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โครงการฯ จึงได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะให้การสนับสนุนด้านข้อมูลเกี่ยวกับกากของเสียอุตสาหกรรม และข้อแนะนำด้านนโยบายเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการกากของเสียเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ได้