เนื่องจากแร่สังกะสีซิลิเกตที่เหมืองผาแดงมีความสมบูรณ์ของเนื้อโลหะลดลง บริษัทฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการถลุงแร่ใหม่ในปี 2538 บริษัทฯ ได้เริ่มนำเข้าหัวแร่สังกะสีซัลไฟด์จาก ต่างประเทศเพื่อป้อนโรงถลุงฯ เป็นหลัก ด้วยคุณสมบัติของแร่สังกะสีซัลไฟด์ที่มีองค์ประกอบทางเคมีแตกต่างจากแร่สังกะสีซิลิเกต ทำให้ไม่สามารถป้อนเข้าสู่กระบวนการถลุงได้โดยตรง แต่ต้องนำแร่มาเผาเพื่อเปลี่ยนให้เป็นแร่สังกะสีออกไซด์หรือที่เรียกว่า “แคลไซน์” ก่อน ซึ่งง่ายต่อการสกัดสังกะสีออกมา ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สร้างโรงผลิตแคลไซน์ขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรมผาแดง จังหวัดระยอง

เมื่อพีดีไอตัดสินใจยุติธุรกิจสังกะสีในกระบวนการผลิตแบบเดิม โรงย่างแร่จึงหยุดดำเนินการในปลายปี 2559 เครื่องจักรบางส่วนจะถูกรื้อถอนเพื่อไปใช้ประโยชน์ในโครงการพีดีไอ-ซีอาร์ทีต่อไป โดยเป็นโครงการที่รีไซเคิลโลหะจากกากอุตสาหกรรม