นวัตกรรมเทคโนโลยีและกระบวนการ

ปี 2557 หน่วยงานนวัตกรรมกระบวนการและเทคโนโลยี (พีทีไอ) ได้ดำเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนาหลายโครงการที่มุ่งเน้นการนำไปปรับใช้ในห่วงโซ่ธุรกิจระดับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของพีดีไอ ทั้งพีดีไอ แมททีเรียล พีดีไอ อีโค และพีดีไอ เอ็นเนอร์ยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการรีไซเคิลกากของเสีย โครงการวิจัยและพัฒนาหลายโครงการได้ศึกษาเกี่ยวกับการสกัดโลหะจากกากของเสียจากกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่เกี่ยวข้องกับโลหะพื้นฐานต่างๆ ซึ่งสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ ตัวอย่างเช่น โครงการศึกษากระบวนการที่จะช่วยให้สามารถผลิตสังกะสีจากวัตถุดิบสังกะสีออกไซด์ในสัดส่วนที่มากขึ้น ซึ่งวัตถุดิบสังกะสีออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์จากการเผาฝุ่นเหล็กซึ่งเกิดจากการผลิตเหล็กด้วยเตาไฟฟ้า (EAF) โครงการศึกษากระบวนการผลิตสารประกอบสังกะสีบางชนิดจากวัตถุดิบสังกะสีออกไซด์ และโครงการศึกษากระบวนการผลิตโลหะทองแดงจากกากของเสียที่มีทองแดงเป็นส่วนประกอบ

นอกจากนี้ยังมีโครงการวิจัยและพัฒนาหลายโครงการที่ได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจการจัดการกากของเสียและธุรกิจพลังงานทดแทนชีวมวล

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สังกะสีที่ตอบสนองต่อตลาดในประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปยังเป็นเป้าหมายสำคัญหนึ่งของหน่วยงานพีทีไอ อุตสาหกรรมการชุบสังกะสีในประเทศและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกำลังก้าวหน้าและพัฒนาไปในทิศทางใหม่ๆ เช่นเดียวกับแนวโน้มที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งแตกต่างไปจากกระบวนการชุบสังกะสีแบบเดิมๆ หน่วยงานพีทีไอจึงศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น โลหะสังกะสีที่มีส่วนผสมของโลหะอลูมิเนียมสูง ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลง